مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

61

دانلود:

45

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی مرز سازند آیتامیر و آبدراز بر مبنای نانوفسیل های آهکی در برش چرلی (غرب کپه داغ)

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 به منظور مطالعه وبررسی چگونگی مرز بین سازندهای آیتامیر و آبدراز بر مبنای نانوفسیل های آهکی در شمال غرب حوضه کپه داغ یک برش چینه شناسی در غرب شهر مراوه تپه، روستای چرلی انتخاب شده است. در این برش 7 نمونه در قسمت انتهایی سازند آیتامیر و ابتدای سازند آبدراز مورد مطالعه قرار گرفته اند. در مطالعات بیواستراتیگرافی 13 گونه از نانوفسیل های آهکی و زون های CC11، CC12 و CC13 شناسایی و معرفی شده است. تغییرات گونه های نانوفسیلی در مرز این دو سازند نیز از نظر پالئواکولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی