مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,248

دانلود:

332

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل تنش های تماسی در اتصالات پیچی

صفحات

 صفحه شروع 595 | صفحه پایان 602

چکیده

 در این تحقیق برای تحلیل تنش های تماسی در اتصالات پیچی از دو روش کشسان نگاری و اجزای محدود استفاده گردید. نمونه ها از مواد فتوالاستیک ساخته شد و تصویر آنها هنگام بارگذاری در پلا ریسکوپ تهیه گردید. مدل های مختلف اجزای محدود مربوط به نمونه های تهیه شده با نرم افزار ANSYS 5.6 شبیه سازی و تحلیل شدند و با داده های تجربی حاصل ازروش کشسان نگاری مقایسه گردید. بطور کلی مدل های اجزای محدود در قیاس با داده های حاصل از روش کشسان نگاری با ضریب تبین R2=0.99 مورد تایید قرار گرفتند. پس از تایید مدل های اجزای محدود, اثر تعداد رزوه های درگیر و جنس پیچ و مهره بر توزیع بار روی دندانه ها با شرایط مرزی متفاوت برای دو حالت «پیچ در بدنه» و «پیچ و مهره» با استفاده از نرم افزار ذکر شده مورد بررسی قرار گرفت و ضرایب تمرکز تنش در ریشه دندانه های درگیر نیز بدست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که با افزایش تعداد رزوه های درگیر و طول گام, بار روی دندانه اول کاسته می شود و توزیع بار یکنواخت تری بدست می آید. البته نحوه توزیع بار برای حالت «پیچ در بدنه» و «پیچ و مهره» یکسان نمی باشد. در هر دو حالت وقتی تعداد رزوه های درگیر از20 عدد تجاوز میکند دیگر تاثیری بر یکنواختی توزیع تنش مشاهده نمی شود. در بررسی اثرجنس پیچ ومهره در یکنواختی توزیع بار, برای حالت «پیچ در بدنه» وقتی نسبت مدول الاستیسته بدنه به پیچ حدود 0.5 تا 1 باشد, یکنواخت ترین شرایط توزیع بار حاصل شد, در حالیکه برای حالت «پیچ و مهره» یکنواختی توزیع بار در نسبت حدود 0.1 حاصل گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خوشبخت، نیلوفر، مبلی، حسین، سلطانی، ناصر، و علی مردانی، رضا. (1385). تحلیل تنش های تماسی در اتصالات پیچی. علوم کشاورزی ایران، 37(4)، 595-602. SID. https://sid.ir/paper/8368/fa

  Vancouver: کپی

  خوشبخت نیلوفر، مبلی حسین، سلطانی ناصر، علی مردانی رضا. تحلیل تنش های تماسی در اتصالات پیچی. علوم کشاورزی ایران[Internet]. 1385؛37(4):595-602. Available from: https://sid.ir/paper/8368/fa

  IEEE: کپی

  نیلوفر خوشبخت، حسین مبلی، ناصر سلطانی، و رضا علی مردانی، “تحلیل تنش های تماسی در اتصالات پیچی،” علوم کشاورزی ایران، vol. 37، no. 4، pp. 595–602، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/8368/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی