مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

64

دانلود:

61

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی ارتباط رکورد تیراندازی و هوش معنوی تیراندازان استان اصفهان

نویسندگان

آخوندی محمود

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 تیراندازی یکی از ورزش های موفق و دارای پتانسیل در ایران به حساب می آید. در سال های اخیر کسب موفقیت های چشمگیر تیراندازان ایرانی در مجامع بین المللی لزوم انجام تحقیقات مرتبط با این رشته را افزایش داده است. تحقیق حاضر به همین دلیل و با رویکردی کاربردی, با شرکت 37 تن از تیراندازان استان اصفهان, از طریق پرسشنامه هوش معنوی کینگ به بررسی رابطه هوش معنوی تیراندازن و رکورد تیراندازی آنان پرداخته است. در این تحقیق از آمار توصیفی میانگین, انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده, تنها بین خرده مقیاس «بسط حالت هوشیاری» از هوش معنوی و رکورد تیراندازی رابطه معناداری دیده شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی