Start: 1/31/2023 6:16:46 PMEnd: 1/31/2023 6:16:46 PM >> 266

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

653

دانلود:

142

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

رتبه بندی شرکت های فعال در صنعت بیمه ایران در رشته بیمه نامه های آتش سوزی با استفاده از روش تاپسیس

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 پیشرفت سریع فن آوری و تغییرات محیطی وسیع, شتاب فزآینده ای به اقتصاد بخشیده است. رقابت روز افزون بنگاه های اقتصادی دست یابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. شرکت های بیمه از مهمترین نهادهای اقتصادی هر کشوری و پشتیبانی کننده سایر نهادهای اقتصادی اند و عملکرد مناسب آنها نقش موثری در رونق اقتصاد دارد. شرکت های بیمه برای دستیابی به عملکرد قوی و موثر باید از محیط, عملکرد رقبا و عملکرد خود آگاه باشند و اقدام های لازم را باتوجه به این آگاهی انجام دهند. یکی از مهمترین ابزارهای تعیین نقاط قوت, ضعف عملکرد, شناسایی فرصت ها و تهدید های بیرونی شرکتها, رتبه بندی شرکتها است. در این پژوهش, عملکرد 25 شرکت فعال در صنعت بیمه ایران طی سال 1393 در رشته آتش سوزی ارزیابی شده است. پس از تعیین و تدوین شاخص ها در رشته آتش سوزی با استفاده از پیشینه تحقیق و نظر خبرگان, وزن هر شاخص با استفاده از روش آنتروپی شانون تعدیل شده تعیین و سپس شرکت های بیمه با استفاده از روش تاپسیس در رشته آتش سوزی رتبه بندی می شوند. در این پژوهش با توجه به روش آنتروپی شانون تعدیل شده شاخص ضریب خسارت بالاترین وزن (0.0097) و شاخص سهم حق بیمه رشته آتش سوزی از کل رشته های صادره شرکت (0.0058) پایین ترین وزن را به خود اختصاص دادند که با توجه به وزن شاخص ها شرکت بیمه ما رتبه نخست و شرکت بیمه ایران آخرین رتبه را در رشته آتش سوزی در سال 1393 کسب نمودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی