مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,016

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه ی همدلی شناختی و عاطفی، در دو گروه دارای سبک شخصیت جرات ورز و ضداجتماعی

صفحات

 صفحه شروع 114 | صفحه پایان 126

چکیده

 مقدمه: همدلی یکی از مولفه هایی است که در بهداشت روانی و روابط بین فردی تاثیر مهمی دارد. در برخی اختلال های روانی از جمله اختلال شخصیت ضداجتماعی, برخی انواع همدلی به علل مختلف کاهش می یابد. پژوهش حاضر به منظور مقایسه ی همدلی شناختی و عاطفی دو گروه دارای سبک شخصیت جرات ورز و افراد با سبک شخصیت ضداجتماعی انجام شد.روش: نوع پژوهش, نظری یا بنیادی و روش پژوهش پس رویدادی بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه یدانشجویان مشغول به تحصیل سال تحصیلی 95-96 دانشگاه بین المللی امام خمینی تشکیل می دادند. به عنوان نمونه ی آماری, از این تعداد, با شیوه ی نمونه گیری قضاوتی, 30 نفر با سبک شخصیت جرات ورز و 30 نفر با سبک شخصیت ضد اجتماعی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها, از پرسش نامه های ادراک خود تونند, پرسش نامه ی چندمحوری بالینی میلون, بهره ی همدلی و همدلی عاطفی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها, علاوه بر آمار توصیفی مانند میانگین, آمار استنباطی (آزمون t, تحلیل واریانس چندمتغیره) هم به کار رفت.یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که همدلی عاطفی در افراد دارای سبک شخصیت ضداجتماعی,کمتر از افراد جرات ورز است و همدلی شناختی در دو گروه تفاوتی ندارد.نتیجه گیری: علت کم بودن همدلی عاطفی در افراد دارای سبک شخصیت ضداجتماعی را می توان در نابهجاری های مغزی و دلیل درک نادرست هیجان ها از چهره و جرات ورزی و همدلی عاطفی کم در افراد دارای سبک شخصیت ضداجتماعی را در سبک دلبستگی ناایمن آنها جست و جو کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خردمند، سعید، جلالی، محمدرضا، و شمس اسفندآباد، حسن. (1397). مقایسه ی همدلی شناختی و عاطفی, در دو گروه دارای سبک شخصیت جرات ورز و ضداجتماعی. تازه های علوم شناختی، 20(3 )، 114-126. SID. https://sid.ir/paper/83139/fa

  Vancouver: کپی

  خردمند سعید، جلالی محمدرضا، شمس اسفندآباد حسن. مقایسه ی همدلی شناختی و عاطفی, در دو گروه دارای سبک شخصیت جرات ورز و ضداجتماعی. تازه های علوم شناختی[Internet]. 1397؛20(3 ):114-126. Available from: https://sid.ir/paper/83139/fa

  IEEE: کپی

  سعید خردمند، محمدرضا جلالی، و حسن شمس اسفندآباد، “مقایسه ی همدلی شناختی و عاطفی, در دو گروه دارای سبک شخصیت جرات ورز و ضداجتماعی،” تازه های علوم شناختی، vol. 20، no. 3 ، pp. 114–126، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/83139/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.