video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

745

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مقایسه رابطه عزت نفس و سلامت روان دانش آموزان پسر دوره راهنمایی مدارس استعداد درخشان و عادی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مقدمه: عزت نفس نوعی ارزشیابی است که فرد در خصوص خود انجام می دهد و معمولا آن را حفظ می کند که این امر بیانگر نوعی نگرش تایید یا عدم تایید است (کوپر اسمیت,1990). کوپراسمیت چهار عامل را در تحول عزت نفس کودک و نوجوان مهم می داند که عبارتند از 1- ارزشی که کودک یا نوجوان از دیگران دریافت می کند 2- تجربه همراه با موفقیت, در موقعیتی که فرد خودش را در تعادل با محیط می بیند 3- تعریف شخصی کودک و نوجوان از موفقیت و شکست 4- شیوه ارتباط فرد با انتقاد (شییر و همکاران, 2001). یکی از دلایل مهم توجه پژوهشگران به مفهوم عزت نفس, تاثیر بالقوه آن بر سلامت است. فردی که از احساس ارزشمندی بالایی برخوردار است, به راحتی قادر است با تهدیدها و وقایع فشارآور بیرونی مواجه شود (کوهن, 2004). در مقابل عزت نفس پایین با انواع مشکلات سلامت روان از جمله افسردگی, اضطراب, سوء مصرف مواد, دشواری در ایجاد و حفظ روابط پایدار و اداره ضعیف فشار روانی و خودکشی مرتبط است (کار, 1385). از آنجایی که مدارس استعداد درخشان دارای شرایط خاص پذیرش و محیط آموزشی متفاوت نسبت به مدارس عادی می باشند, ممکن است موجب احساس ارزشمندی اجتماعی متفاوتی شود و در نتیجه بر عزت نفس دانش آموزان موثر باشد و در نتیجه چنین عواملی می تواند موجب تفاوت بین سلامت روان این دو گروه دانش آموزان باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه عزت نفس و سلامت روان دانش آموزان مدارس استعداد درخشان و عادی می باشد.روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی بود که در مدارس پرورش استعداد درخشان و عادی شهر یزد مشغول به تحصیل بودند. دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی مدرسه استعدادهای درخشان, 60 نفر بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند و از بین دانش آموزان عادی به روش نمونه گیری خوشه ای از بین مدارس راهنمایی عادی شهر یزد و از بین مناطق 1و2 منطقه 2 و از این منطقه یک مدرسه راهنمایی به شیوه تصادفی گزینش و از بین دانش آموزان سال سوم 60 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. گردآوری داده ها به کمک آزمون های پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) و فرم کوتاه پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت صورت گرفت.یافته ها: نتایج بررسی داده ها نشان داد که میانگین نمرات متغیرهای عزت نفس و سلامت روان دانش آموزان مدرسه استعداد درخشان به ترتیب برابر با 106.54 و 19.08 و نمرات متغیرهای عزت نفس و سلامت روان دانش آموزان مدرسه عادی به ترتیب برابر با 101.16 و 27.16 بود. به منظور مقایسه متغیرهای عزت نفس و سلامت روان مدارس از آزمون تی استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد که بین عزت نفس (t=-2.013, sig=0.046) و سلامت روان (t=-4.046, sig=0.001) دانش آموزان مدارس عادی و استعداد درخشان تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس با سلامت روان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد که بین عزت نفس, سلامت روان و مولفه های آن در هر دو مدرسه استعداد درخشان و عادی رابطه مثبت معنی دار در سطح 0.01 وجود دارد.مقدار این همبستگی در گروه استعداد درخشان بین عزت نفس با سلامت روان, علائم جسمانی, اضطراب, اختلال در عملکرد و افسردگی به ترتیب برابر با -0.63, -0.33, -0.57, -0.42 و -0.60 بود و مقدار این همبستگی در گروه عادی بین عزت نفس با سلامت روان, علائم جسمانی, اضطراب, اختلال در عملکرد و افسردگی به ترتیب برابر با -0.58, -0.43, -0.35, -0.59 و -0.44 بود. از آنجایی که نمره کمتر در پرسشنامه سلامت عمومی نشاندهنده سلامت روان بهتر است این رابطه منفی می باشد.بحث و نتیجه گیری: همان گونه که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که متغیر عزت نفس و سلامت روان هر دو گروه دانش آموزان مدارس عادی و استعداد درخشان دارای رابطه معنی دار می باشند اما بین این دو گروه از نظر متغیرهای عزت نفس و سلامت روان تفاوت معنی دار وجود دارد. نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات مشابه ترزنولیسکی و همکاران (2006), مان و همکاران (2004), معتمدی شارک و افروز (1386) همخوان است. این نتیجه را می توان بر اساس محیط آموزشی و احساس شایستگی متفاوت این دانش آموزان و پذیرش بیشتر آنها از طرف دیگران تبیین کرد. افراد نیاز دارند که درباره خودشان به صورت مثبت بیندیشند, از خود دفاع کنند و عزت نفس مثبت خویش را افزایش دهند. در زمان وجود استرسورها عزت نفس دارای عملکردهای محافظتی بسیاری است (مان و همکاران, 2004). بدون شک خانواده, مدرسه و همسالان مهمترین نقش را عزت نفس دانش آموزان ایفا می کنند. برخورد متفاوت اطرافیان با دانش آموزان مدارس استعداد درخشان بعلاوه موفقیت تحصیلی (که یکی از عوامل موثر در عزت نفس دانش آموزان است) به آنها برای حل مسائل خود در مواقع فشارزا و رفتارهای مقابله ای مناسب کمک می کند و همانطور که در نتایج نیز ملاحظه می شود متغیر اضطراب و افسردگی در دانش آموزان مدارس استعداد درخشان همبستگی بیشتری با عزت نفس دارد. در مجموع یافته های پژوهش حاضر نشان داد که عزت نفس نقش موثری بر سلامت روان دارد. به نظر می رسد مدارس استعداد درخشان بدلیل ایجاد احساس ارزشمندی و حمایت اجتماعی بیشتر بر عزت نفس دانش آموزان تاثیر مثبتی دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.