video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

64

دانلود:

15

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تدوین مدل معادلات ساختاری مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی معلمین تربیت بدنی خراسان رضوی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 هدف از پژوهش تدوین مدل معادلات ساختاری مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در معلمین تربیت بدنی خراسان رضوی بود جامعه آماری, کلیه معلمان تربیت بدنی (2481 نفر) خراسان رضوی بود که با استفاده از جدول مورگان, 334 نفر بعنوان نمونه بر اساس روش نمونه گیری ترکیبی بصورت طبقه ای با تخصیص متناسب ونوع تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی بود و ابزار مورد اندازه گیری سه پرسشنامه که مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی و مدیریت دانش و سرمایه احتماعی بود که روایی و اعتبار به شرح ذیل است. پرسشنامه مدیریت دانش سلمانی مقدم در سال 1391 استاندارد شده است. پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت وگوشال نیز به رویت چند از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد و فردوسی مشهد رسید و مورد تائید قرار گرفت و اعتبار به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0.093 و 0.94 تعیین شد, جمع آوری اطلاعات به شکل میدانی انجام شد و در بخش آزمون از توزیع های فراوانی و محاسبه شاخص های پراکندگی میانگین, انحراف استاندارد و آزمون های نرمالیه و آمار استنباطی مناسب نظیر تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل و در برخی از داده ها از نرم افزار اس پی سس استفاده شد. بر اساس مدل معادلات ساختاری, اجرای مدیریت دانش با میزان سرمایه اجتماعی در میان معلمین تربیت بدنی خراسان رضوی ضریب مسیر به میزان (0.67) وجود دارد که مقداری مثبت و نشان دهنده تائید مدل است. به طور کلی نتایج نشان می دهد که مدیریت دانش بر سرمایه اجتماعی تاثیرگذار و دارای نقش مثبت است.در نهایت می توان گفت مدیریت دانش در شکل گیری سرمایه اجتماعی تاثیر دارد و در گسترش و توسعه سرمایه اجتماعی موثر بوده و باید نسبت به آن توجه خاص شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی