مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

893

دانلود:

1,104

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آموزش مهارت های فراشناختی در تربیت معلم

صفحات

 صفحه شروع 62 | صفحه پایان 70

چکیده

 مقدمه: هدف این پژوهش, بررسی تاثیر آموزش مهارت های فراشناختی به دانشجو- معلم دانشگاه فرهنگیان, بر مهارت های فراشناختی آنهاست.روش: روش این پژوهش شبه آزمایشی با طرح دوگروهی پیش آزمون- پس آزمون بود. مهارت های فراشناختی با استفاده از پرسش نامه ی خودارزیابی مهارت های فراشناختی با 70 گزاره و a=0.94 ارزیابی شد. هر یک از دو گروه آزمایش و گواه شامل 12 دانشجوی نیم سال پنجم دانشگاه بودند. نخست دو گروه به وسیله ی پرسش نامه ارزیابی شدند و پس از هشت جلسه آموزش مهارت های فراشناختی به گروه آزمایش, مجددا هر دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: آموزش مهارت های فراشناختی به گروه آزمایش, مهارت های فراشناختی آنها را نسبت به گروه گواه بهبود بخشید و آموزش اثری معادل h2=0.360 ایجاد کرد. این تغییرات در سطح 0.01 معنادار بود. در پی بررسی کلی تغییرات مهارت های فراشناختی, به تغییرات هر یک از مولفه های سه گانه پرداخته شد.آموزش, دانش شناختی گروه آزمایش را در مقایسه با گروه گواه بهبود بخشید و اثری معادل h2=0.327 ایجاد کرد که در سطح 0.01 معنادار بود. تنظیم شناختی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه نیز بر اثر آموزش مهارت های فراشناختی بهبود یافت که با تاثیری معادل h2=0.296 در سطح 0.01 معنادار بود. هر چند میانگین نمرات باورهای شناختی گروه آزمایش بیشتر از گروه گواه بود, نتایج آموزش مهارت های فراشناختی به دانشجویان نشان داد که تاثیر این آموزش ها بر باورهای شناختی معنادار نبوده است.نتیجه گیری: یافته ها نشان دادند که آموزش مهارت های فراشناختی به بهبود مهارت های فراشناختی می انجامد و به ویژه بر دانش شناختی و تنظیم شناختی تاثیر می گذارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خوش گفتارمقدم، علی اکبر، و خرازی، سیدکمال. (1396). آموزش مهارت های فراشناختی در تربیت معلم. تازه های علوم شناختی، 19(3 )، 62-70. SID. https://sid.ir/paper/82859/fa

  Vancouver: کپی

  خوش گفتارمقدم علی اکبر، خرازی سیدکمال. آموزش مهارت های فراشناختی در تربیت معلم. تازه های علوم شناختی[Internet]. 1396؛19(3 ):62-70. Available from: https://sid.ir/paper/82859/fa

  IEEE: کپی

  علی اکبر خوش گفتارمقدم، و سیدکمال خرازی، “آموزش مهارت های فراشناختی در تربیت معلم،” تازه های علوم شناختی، vol. 19، no. 3 ، pp. 62–70، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/82859/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی