video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

394

دانلود:

104

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزی اجرا شد. روش این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. برای انتخاب نمونه, از روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند استفاده گردید. بدین صورت در مرحله غربالگری, 30 نفر انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفری (آزمایش و کنترل) جایگزین گردیدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفتند, اما در این مدت گروه کنترل مداخله ای را دریافت نکردند. برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز از پرسشنامه های اضطراب بک استفاده شد. نتایج با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین دو گروه (آزمایش و کنترل) در متغیر اضطراب تفاوت معنی دار وجود دارد. برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی موجب کاهش معنادار اضطراب در دانش آموزان گردیده است. مبتنی بر یافته ها, می توان نتیجه گرفت که برنامه های کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند اضطراب نوجوانان را کاهش دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی