video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

230

دانلود:

92

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تحلیل بازیگران کلیدی مساله «بحران منابع زیرزمینی آب» در سال 1395 (کاربرد روش MACTOR بر اساس یافته های آینده پژوهی ایران)

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 بر اساس یافته های پژوهش سالانه «آینده پژوهی ایران», از میان 195 متغیر اصلی ایران در سال 1395 تعداد 13 مورد در حوزه محیط زیست قرار دارد. متغیرهای محیط زیستی با میانگین 70 درصد اهمیت, سومین گروه مسائل پراهمیت ایران در سال پیش رو هستند. در این مقاله با مبنا قرار دادن یافته های «آینده پژوهی ایران 1395», بازیگران کلیدی تاثیرگذار بر مهم ترین متغیر زیست محیطی ایران یعنی «بحران منابع زیرزمینی آب» شناسایی شده است و با استفاده از روش مک تور تحلیل بازیگران مرتبط با این مساله صورت گرفته است. برای این کار 6 بازیگر کلیدی و 5 راهبرد اصلی در پاسخ به این مساله شناسایی شده است. همچنین قدرت نسبی بازیگران و نیز موافقت یا مخالفت آن ها با اهداف و اولویت هریک از اهداف از نظر آن ها شناسایی شده است. نتایج نشان می دهد که با در نظر گرفتن قدرت نسبی بازیگران, میان مجلس شورای اسلامی, بهره برداران کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی قوی ترین هم گرایی و میان مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قوی ترین میزان واگرایی بر سر اهداف اصلی وجود دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی