مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

84

دانلود:

13

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مدیریت زنان در آموزش عالی، ایران و جهان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 ارزیابی وضعیت احراز پست های مدیریت عالی زنان در دانشگاه ها گویای آن است که نسبت موضوع جنسیت, فرآیند انتخاب و ارتقای شغلی, در جوامع گوناگون ویژگی هایی متفاوت با مردان دارد. اگرچه دستاورد اغلب مطالعات در این حوزه نشان می دهد جنسیت عامل تعیین کننده ای در گزینش هاست ولی وجود سقف شیشه ای دال بر مانع غیرقابل نفوذ ورای محدودیت های تعیین شده در مسیر ارتقای زنان در سازمان ها, اهمیت قابل توجهی دارد. نگرشی متصلب که بنابه سطح توسعه یافتگی جوامع و انگاره تصمیم سازان در محافل دانشگاهی قابل تغییر و تحول است. بهره مندی از رویکردی توسعه گرا و جایگاه استراتژیک زنان در اهداف هفده گانه توسعه پایدار سازمان ملل, مقایسه تطبیقی است که به سهم زنان در مدیریت آموزش عالی در ایران, مالزی و فنلاند می پردازد. امروزه سنجش توانمندی زنان بعنوان یک متغیر در این اهداف متبلور شده است. شاخص انتخاب این کشورها تحلیل تطبیقی وضعیت در دو کشور درحال توسعه مسلمان و یک کشور توسعه یافته می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی