مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

284

دانلود:

171

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه نیم رخ حافظه کودکان عادی با کودکان دچار ناتوانی های یادگیری در املا، ریاضی و روخوانی

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 25

چکیده

 هدف: مقایسه حافظه کودکان دچار ناتوانی های یادگیری در املا, ریاضی, و روخوانی با کودکان عادی پایه چهارم ابتدایی شهر اصفهان.روش: از بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در سال تحصیلی 86 - 1385, چهار گروه 15 نفری (15 دانش آموز عادی, 15 دانش آموز دچار ناتوانی در املا, 15 دانش آموز دچار ناتوانی در ریاضی و 15 دانش آموز دچار ناتوانی در روخوانی) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای اندازه گیری حافظه آزمودنی ها, خرده آزمون حافظه آزمون هوش وکسلر به صورت انفردی اجرا شد. نتایج به روش تحلیل واریانس و آزمون توکی تحلیل شد.یافته ها: این پژوهش نشان داد که بین نیم رخ حافظه کودکان عادی و کودکان دچار ناتوانی های یادگیری در املا, ریاضی و روخوانی تفاوت معناداری وجود دارد.نتیجه گیری: حافظه دانش آموزان دچار ناتوانی های یادگیری مشکل جدی دارد و دانش آموزان دچار ناتوانی یادگیری املا نسبت به دو گروه دیگر حافظه ضعیف تری دارند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی