مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تازه های علوم شناختی | سال:1389 | دوره:12 | شماره:1 (مسلسل 45) | صفحه شروع:59 | صفحه پایان:69

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

413

دانلود:

264

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و ریشه های والدینی آنها در مبتلایان به اختلال شخصیت وسواسی - اجباری، اختلال وسواسی - اجباری و گروه غیربالینی

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 69

چکیده

 هدف: مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و ریشه های والدینی این طرح واره ها در مبتلایان به اختلال شخصیت وسواسی - اجباری, اختلال وسواسی - اجباری و جمعیت غیر بالینی.روش: پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (علی - مقایسه ای) و مقطعی است که در نمونه ای 45 نفره (شامل 15 بیمار مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی - اجباری, 15 بیمار مبتلا به اختلال وسواسی - اجباری و 15 نفر از جمعیت غیر بالینی) اجرا شد که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند. آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامه طرح واره های ناسازگار یانگ و فرزندپروری یانگ مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها, از روش های آماری تحلیل واریانس چندمتغیره و آمارهای توصیفی استفاده شد.یافته ها: این پژوهش تفاوت معنادار گروه مبتلایان به اختلال وسواسی- اجباری را با گروه غیر بالینی در تمامی طرح واره ها آشکار کرد. گروه مبتلایان به اختلال شخصیت وسواسی - اجباری نیز در بیشتر طرح واره ها, به استثنای طرح واره های ایثار, شکست و محرومیت هیجانی, با گروه غیر بالینی تفاوت معنادار داشت. دو گروه بالینی (مبتلایان به اختلال وسواسی - اجباری و اختلال شخصیت وسواسی - اجباری) نیز فقط در طرح واره ناسازگار اولیه محرومیت هیجانی با هم تفاوت معنادار داشتند. در حوزه ریشه های والدینی, تفاوت گروه مبتلایان به اختلال وسواسی - اجباری با گروه غیر بالینی بیشتر از تفاوت گروه مبتلایان به اختلال شخصیت وسواسی - اجباری با گروه غیر بالینی بود. دو گروه  بالینی نیز بر اساس چهار طرح واره محرومیت هیجانی, نقص/ شرم, رها شدگی/ بی ثباتی و بی اعتمادی/ بدرفتاری در حوزه ریشه های والدینی از هم متمایز بودند.نتیجه گیری: نتایج به طور کلی تفاوت معنادار دو گروه بالینی را با گروه غیر بالینی در طرح واره های ناسازگار اولیه نشان می دهد. علاوه بر این, پژوهش بیانگر شباهت ساختارهای عمیق شناختی دو گروه بالینی و در نتیجه وجود ارتباط بین این دو اختلال است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID