مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

118

دانلود:

39

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 آموزش نیروی انسانی یکی از مطمئن ترین و اساسی ترین راه های رسیدن به بهسازی منابع انسانی می باشد. این تحقیق با هدف سنجش اثر بخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی و عوامل موثر بر این اثربخشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق متشکل از کلیه کارکنان شرکت کننده در دوره های آموزش ضمن خدمت در جمعیت هلال احمر خراسان شمالی (تعداد 45 نفر) بودند. روش تحقیق به کار گرفته شده از نوع میدانی بوده و ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات, علاوه بر منابع کتابخانه ای استفاده از پرسشنامه می باشد که اطلاعات آن به کمک نرم افزار spss نسخه 17 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. با استفاده از روش آزمون T جفت شده جهت بررسی اثربخشی آموزش ضمن خدمت کارکنان, با توجه به آزمون تی جفت شده سطح معنی داری (0.00) بدست آمد که مقدار آن از 0.05 کوچکتر بوده بنابراین فرض صفر رد شده و از طرفی در میان حدکران بالا و پایین اختلاف فواصل اطمینان نیز صفر وجود ندارد لذا تفاوت معنی داری بوده که حاکی از تاثیر بسیار بالای آموزش ضمن خدمت کارکنان جمعیت هلال احمر دارد که این تاثیر بالای آموزش ضمن خدمت در سایه استفاده نمودن از اساتید مجرب و بادانش و تهیه نمودن امکانات مناسب آموزشی از طرف سازمان جمعیت هلال احمر محقق می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی