video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

536

دانلود:

536

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

هومولوژی و پیش بینی منطقه عملکردی در ژن های CYP3A4 و CYP2D6 و مقایسه آنها در انسان، گاو، مرغ

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 در این پژوهش سعی بر آن بوده است تا با استفاده از علم بیوانفورماتیک به بررسی انواعی از سیتوکروم ها که نقش در متابولیسم داروها هم در انسان و هم در مدل های حیوانی دارند, بپردازیم. در این راه با استفاده از توالی مولکول های mRNA مربوط به هر ژن و اگزون های آنها به بررسی هومولوژی بین نواحی کدینگ ژن و پروتئین مربوط به هر کدام پرداخته شد. بنابراین ابتدا توالی ژن ها و پروتئین های رفرنس مربوط به CYP3A4 و CYP2D6 که در پایگاه داده ای مرکز ملی بیوتکنولوژی داده ها وجود دارد, برای سه جاندار شامل انسان, گاو و مرغ بازیابی شد و بلست انجام گرفت. نتایج بلست به ترتیب امتیاز نشان داد که رونوشت ژن CYP3A4 در مرغ و گاو با رونوشت ژن CYP3A29 در شتر به ترتیب 73% و 85% و رونوشت ژن CYP2D6 مربوط به گاو با سه رونوشت مختلف از همین ژن در انسان به ترتیب 83%, 83% و 84% و با رونوشت CYP2D14 در شتر 86% شباهت داشتند. رونوشت ها و اگزون ها ی مربوط به سه جاندار ذکر شده برای هر دو ژن CYP3A4 و CYP2D6 از پایگاه NCBI بازیابی شده و توسط نرم افزار CLC Genomic2 از نظر همولوژی, مقایسه وآنالیز همترازی انجام شد. نتایج تحقیق حاضر نشان دادکه این دو ژن در سه گونه دارای ارتباط تکاملی بوده و در بخش های عملکردی میزان شباهت و حفاظت بازها در توالی نوکلئوتیدی و اسیدآمینه ها در توالی های پروتئینی مربوط, در سطح معنی داری می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حسانی، ژیلا، و نصیری، محمدرضا. (1394). هومولوژی و پیش بینی منطقه عملکردی در ژن های CYP3A4 و CYP2D6 و مقایسه آنها در انسان, گاو, مرغ. کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی. SID. https://sid.ir/paper/826247/fa

  Vancouver: کپی

  حسانی ژیلا، نصیری محمدرضا. هومولوژی و پیش بینی منطقه عملکردی در ژن های CYP3A4 و CYP2D6 و مقایسه آنها در انسان, گاو, مرغ. 1394. Available from: https://sid.ir/paper/826247/fa

  IEEE: کپی

  ژیلا حسانی، و محمدرضا نصیری، “هومولوژی و پیش بینی منطقه عملکردی در ژن های CYP3A4 و CYP2D6 و مقایسه آنها در انسان, گاو, مرغ،” presented at the کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی. 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/826247/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی