video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

393

دانلود:

153

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

برآورد احتمالات خشکسالی و ترسالی با استفاده از شاخص خشکسالی SPI و زنجیره مارکوف

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است که در اثر کمبود رطوبت محیطی ناشی از کاهش میزان بارش نسبت به شرایط نرمال به وقوع می پیوندد. انجام برنامه ریزی ها و مدیریت های موفق آبی در کشاورزی و استفاده مناسب از منابع آب منوط به شناخت این بلای طبیعی می باشد. از آنجا که خشکسالی اجتناب ناپذیر است می توان از طریق پایش و پیش بینی خشکسالی خسارت های خشکسالی را حداقل نمود. از این رو پیش بینی خشکسالی اهمیت زیادی در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب دارد. در بررسی وضعیت خشکسالی شهرستان سراوان از داده های بارش سالانه ایستگاه سینوپتیک سراوان در دوره آماری (1355-1393) و روش شاخص بارش استاندارد شده (SPI), در مقیاس زمانی دوازده ماهه استفاده شده است. در ادامه از مدل زنجیره مارکوف برای محاسبه احتمالات تعادل دوره های مرطوب, خشک و نرمال در SPI سالانه استفاده شد. نتایج نشان داد که احتمال تعادل دوره های مرطوب, خشک و نرمال در ایستگاه سراوان به ترتیب 80.2, 24.20 و 96.76 درصد است که این بدین معنی است که در بیشتر مواقع منطقه از نظر اقلیمی در شرایط نرمال قرار دارد, در حالی که احتمال وقوع خشکسالی تقریبا هفت برابر احتمال وقوع ترسالی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سیاسر، هادی، و شهردرازی، فریده. (1394). برآورد احتمالات خشکسالی و ترسالی با استفاده از شاخص خشکسالی SPI و زنجیره مارکوف. کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی. SID. https://sid.ir/paper/826246/fa

  Vancouver: کپی

  سیاسر هادی، شهردرازی فریده. برآورد احتمالات خشکسالی و ترسالی با استفاده از شاخص خشکسالی SPI و زنجیره مارکوف. 1394. Available from: https://sid.ir/paper/826246/fa

  IEEE: کپی

  هادی سیاسر، و فریده شهردرازی، “برآورد احتمالات خشکسالی و ترسالی با استفاده از شاخص خشکسالی SPI و زنجیره مارکوف،” presented at the کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی. 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/826246/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی