Start: 2/3/2023 12:56:49 AMEnd: 2/3/2023 12:56:49 AM >> 259

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

51

دانلود:

20

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تاثیر فیس بوک بر اطلاع رسانی سریعتر و بهتر امور محیط زیستی و همچنین کاهش و رفع معضلات زیست محیطی

نویسندگان

قنبری مرضیه

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 پژوهش حاضر, با هدف تاثیر فیس بوک بر اطلاع رسانی سریعتر و بهتر امور محیط زیستی و همچنین کاهش و رفع معضلات زیست محیطی میان دانشجویان کارشناسی ارشد رشته محیط زیست پذیرفته شده آزمون سراسری سال92 انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ ماهیت و هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش پژوهش, توصیفی است. جامعه آماری پژوهش, شامل کلیه دانشجویان پذیرفته شده در آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1392 بوده که با نتیجه به حجم 239 نفری جامعه پژوهش و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 144 نفر آنان به عنوان نمونه, از دانشگاه های بیرجند, یزد, پیام نور تهران واحد شرق, گرگان, سبزوار, دامغان, غیر انتفاعی گرگان, ملایر, کردستان و تهران و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با بهره گیری از نظرات کارشناسان محیط زیست مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 0.79 برآورد گردید.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و آمار استنباطی (آزمون t) و از طریق نرم افزار spss انجام شد. نتایج پژوهش به لحاظ آماری بیانگر آن بود که بین 1- بین فیس بوک و رفع معضلات محیط زیستی رابطه معناداری وجود دارد. 2- بین فیس بوک و اطلاع رسانی بهتر و سریعتر امور محیط زیستی رابطه معناداری وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی