مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

290

دانلود:

127

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مولفه های رادیوگرافیک وضعیت سر به جلو و ارتباط آن با جنسیت و قد

صفحات

 صفحه شروع 266 | صفحه پایان 273

چکیده

 زمینه و هدف: از آن جا که گردن وزن سر را تحمل می کند, قرار گرفتن آن در وضعیت غیر طبیعی نه تنها باعث ظاهری ناموزون می شود, بلکه می تواند زمینه ای برای بروز اختلالات, ناهنجاری ها و آسیب های بدنی باشد. این مطالعه با هدف بررسی مولفه های رادیوگرافیک وضعیت سر به جلو و ارتباط آن با جنسیت و قد طراحی و اجرا شده است. مواد و روش ها: در این تحقیق توصیفی-تحلیلی است, از میان دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه 300 نفر (150 دختر و 150 پسر) به صورت تصادفی انتخاب و با استفاده از نرم افزار(Posture Pro V) PPV  ارزیابی و غربال شدند که نهایتا از میان آنان 14 نفر که دارای وضعیت شدید تر (Forward head posture) FHP بودند (5<FHP) به عنوان افراد دارای وضعیت سر به جلو FHP و 14 نفر از کسانی که دارای کمترین میزان  FHP بودند (0£FHP£1) به عنوان افراد سالم جهت مقایسه انتخاب شده و با رضایت کامل در مراحل بعدی آزمون شرکت کردند. میزان جابجایی سر به جلو یا (Anterior head translation) AHT, لوردوز گردنی (C2-C7) و انحنای فوقانی گردنی (C1-C2) آن ها در رادیوگرافی نمای جانبی ارزیابی شد. برای بررسی تفاوت میانگین های دو گروه سالم و دارای وضعیت FHP از آزمون تی مستقل و برای بررسی ارتباط متغیرها از همبستگی پیرسون با سطح معناداری(P<0.05)  استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد. یافته ها: لوردوز گردنی افراد سر به جلو (6.26±C2-C7=23.44) نسبت به افراد سالم (5.24±C2-C7=38.29) به طور معناداری(P=0.0001)  کمتر است. افراد کوتاه قد و زنان نسبت به افراد بلند قد و مردان وضعیت سر به جلوی شدیدتر (25.67 در مقابل 11.31) و لوردوز گردنی کمتری (23.11 در مقابل 33.77) دارند (P<0.01). وضعیت سر به جلو موجب کاهش لوردوز طبیعی گردن و بروز کیفوز گردنی گشته و در صورت شدید بودن وضعیت سر به جلو ممکن است یک انحنای S شکل که نتیجه کاهش انحنای تحتانی مهره های گردنی (C2-C7) و افزایش انحنای فوقانی مهره های گردنی (C1-C2) است, ایجاد گردد. نتیجه گیری: وضعیت سر به جلو موجب کاهش لوردوز طبیعی گردن و ایجاد کیفوز گردنی می گردد و افزایش قد موجب افزایش وضعیت سر به جلو نمی شود. زنان دارای وضعیت سر به جلو شدیدتری نسبت به مردان هستند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.