video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,215

دانلود:

428

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثرات زیست محیطی احداث کارخانه کمپوست در شهرستان سبزوار

صفحات

 صفحه شروع 281 | صفحه پایان 286

چکیده

 زمینه و هدف: بررسی سوابق اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی در ایران نشان می دهد که در برنامه ریزی های گذشته به اثرات زیست محیطی احداث پروژه های عمرانی توجه کمتری شده و حاصل چنین اقداماتی بروز آلودگی های مختلف منابع محیطی در کشور بوده است. به منظور جلوگیری از این مخاطرات, احداث کارخانه های کمپوست نیز باید با ارزیابی اثرات زیست محیطی همراه باشد. بدین منظور محققان تصمیم گرفتند تا با ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه کمپوست شهرستان سبزوار قبل از اجرای پروژه, گامی مثبت در جهت توسعه پایدار برداشته شود.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی, ابتدا سه منطقه در اطراف شهر سبزوار جهت احداث کارخانه پیشنهاد و مورد ارزیابی اولیه قرار گرفت که دو گزینه آن رد و گزینه سوم که در 5 کیلومتری شهر می باشد, مورد بررسی بیشتر قرار گرفت و انتخاب گردید. پس از آن اثرات منفی و مثبت آن از نظر زیست محیطی بیان گردید. یافته ها: اثرات منفی احداث کارخانه در زمان بهره برداری با 11 امتیاز منفی و در زمان ساخت با 18 امتیاز منفی و اثرات مثبت طرح در زمان بهره برداری و ساخت هر کدام با 27 امتیاز مثبت خواهد بود. پس از جمع جبری آثار مثبت و منفی احداث این کارخانه در زمان بهره برداری از 16 امتیاز مثبت و در زمان ساخت از 9 امتیاز مثبت برخوردار است.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش و مقایسه اثرات مثبت و منفی طرح احداث این کارخانه در مکان مورد نظر از امتیاز مثبت برخوردار بوده و اجرای آن امکان پذیر می باشد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

آبادی، احمداله، رحمانی، ابوالفضل، و بهروزی خواه، محمدرضا. (1389). اثرات زیست محیطی احداث کارخانه کمپوست در شهرستان سبزوار. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 17(4 (مسلسل 58))، 281-286. SID. https://sid.ir/paper/82620/fa

Vancouver: کپی

آبادی احمداله، رحمانی ابوالفضل، بهروزی خواه محمدرضا. اثرات زیست محیطی احداث کارخانه کمپوست در شهرستان سبزوار. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار[Internet]. 1389؛17(4 (مسلسل 58)):281-286. Available from: https://sid.ir/paper/82620/fa

IEEE: کپی

احمداله آبادی، ابوالفضل رحمانی، و محمدرضا بهروزی خواه، “اثرات زیست محیطی احداث کارخانه کمپوست در شهرستان سبزوار،” دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، vol. 17، no. 4 (مسلسل 58)، pp. 281–286، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/82620/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی