Start: 2/7/2023 2:07:52 AMEnd: 2/7/2023 2:07:53 AM >> 485

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,096

دانلود:

161

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه زمان واکنش ساده و انتخابی ورزشکاران دختر و پسر

صفحات

 صفحه شروع 294 | صفحه پایان 300

چکیده

 زمینه و هدف: زمان واکنش (RT یا Reaction Time) یکی از عوامل مهم تصمیم گیری و نشان دهنده سرعت پردازش اطلاعات (IP یا Information Process) است که می تواند بر اجرای مهارت های ورزشی اثرگذار باشد, ولی اختلاف آن در بین واکنش های بینایی و شنوایی زنان و مردان ورزشکار در هاله ای از ابهام است. هدف از مطالعه حاضر, مقایسه زمان واکنش ساده ( SRTیا Simple Reaction Time) و زمان واکنش انتخابی (CRT یا Choice Reaction Time) بینایی و شنوایی ورزشکاران دختر و پسر می باشد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی می باشد که در آن 100 شرکت کننده (50 دختر و 50 پسر) راست دست با ضریب هوشی بالاتر از متوسط از دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تهران با دامنه سنی 18 تا 25 سال در آن شرکت داشتند. ابزار جمع آوری داده ها دستگاه اندازه گیری RT دست بود. داده ها با استفاده از آزمون F به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شدند (P<0.05). یافته ها: نتایج نشان داد که در بین دختران و پسران ورزشکار مقادیر SRT بینایی (به ترتیب 0.154±0.233 در مقابل 0.172±0.229) (P=0.161),SRT  شنوایی (به ترتیب 0.18±0.234 در مقابل 0.196±0.233) (P=0.837) و CRT بینایی (به ترتیب 0.171±0.440 در مقابل 0.115±0.481)(P=0.409)  اختلاف معناداری نشان نداد. تنها CRT شنوایی در پسران نسبت به دختران به طور معناداری سریع تر بود (به ترتیب 0.115±0.481 در مقابل 0.141±0.484) (P=0.0001).نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده در بین زمان های واکنش ورزشکاران, فقط CART تحت تاثیر جسیت قرار می گیرد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی