مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | سال:1388 | دوره:16 | شماره:1 (مسلسل 51) | صفحه شروع:57 | صفحه پایان:61

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

309

دانلود:

179

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی فراوانی ضایعات مغزی در کلیشه های سی تی اسکن مغز مراجعین به مرکز سی تی اسکن بیمارستان امداد سبزوار

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 61

چکیده

 زمینه و هدف: کاربرد وسیع سی تی اسکن گاهی خطرات بالقوه ای مانند تخریب غیرقابل برگشت قسمتی از بافت های بدن را به همراه دارد. به منظور پیشگیری از استفاده بی رویه و نابه جای این روش تشخیصی, اطلاع دقیق از میزان فراوانی ضایعات مغزی موجود در کلیشه های سی تی اسکن می تواند حفاظت در برابر اشعه را تا حدودی فراهم کند. به همین منظور این مطالعه با هدف تعیین فراوانی ضایعات مغزی در کلیشه های سی تی اسکن مغز مراجعین به مرکز سی تی اسکن بیمارستان امداد سبزوار انجام گرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی, کلیه مراجعین به مرکز سی تی اسکن بیمارستان امداد سبزوار در سه ماهه دوم سال 1384 (807 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها از طریق مصاحبه با بیمار و بررسی برگه های ارجاع پزشک و گزارش سی تی اسکن جمع آوری و توسط آزمون مجذور کای و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش, در 8/81 درصد مراجعه کنندگان جهت انجام سی تی اسکن, هیچ گونه ضایعه مغزی مشاهده نشد. در بین افراد دارای ضایعه, بیشترین درصد را افراد مبتلا به سکته مغزی (9/9 درصد) به خود اختصاص دادند و فقط 5/0 درصد افراد دارای ضایعه تومورال بوده اند. همچنین بیشترین درصد واحدها (6/34 درصد) از سردرد شکایت داشتند.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که میزان ارجاع به مرکز سی تی اسکن بیمارستان امداد سبزوار در بعضی موارد بالاتر از کشورهای دیگر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID