video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

837

دانلود:

238

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر ویتامین C بر بیان ترجیح مکان شرطی مورفین در موش سوری نر

صفحات

 صفحه شروع 164 | صفحه پایان 172

چکیده

 زمینه و هدف: سیستم های دوپامینرژیک و گلوتاماترژیک نقش مهمی در بیان ترجیح مکان شرطی مورفین دارند. از طرفی ویتامین C (اسید اسکوربیک) از انتهای نورون های گلوتاماترژیک آزاد شده و فعالیت دو سیستم دوپامینرژیک و گلوتاماترژیک را تنظیم می کند. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر ویتامین C بر بیان ترجیح مکان شرطی مورفین در موش سوری نر می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی, 96 سر موش سوری نر (20 الی 30 گرم) انتخاب شدند. آنها به طور تصادفی به 12 گروه 8 تایی تقسیم شدند: گروه های کنترل نرمال سالین (10 ml/kg) را دریافت نموده و گروه های تحت درمان دوزهای مختلف مورفین 10 mg/kg) و 5 و 2.5) و ویتامین 30 mg/kg) C و 5 و 1) را به تنهایی و همراه با مورفین دریافت کردند. در این آزمایش از روش 6 روزه متوالی؛ شامل سه مرحله جداگانه پیش شرطی, شرطی شدن و بعد شرطی شدن استفاده شد. در بخش اول, جهت تعیین القای ترجیح مکان شرطی (CPP: Conditioned Place Preference) یا تنفر مکان شرطی (CPA: Conditioned Place Aversion) موش ها در مرحله شرطی سازی و بعد شرطی شدن, دوزهای مختلف ویتامین C را دریافت نمودند. در بخش دوم, موش ها بعد شرطی سازی با مورفین (5 mg/kg) دوزهای مشابه ویتامین C را جهت تعیین تاثیر آنها روی بیان ترجیح مکان شرطی مورفین دریافت نمودند. نتایج با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و نرم افزار  SPSS 15مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: تزریق داخل صفاقی دوزهای مختلف مورفین 10 mg/kg) و 5) سبب القای) CPP به ترتیب برابر با 14.44±112.06 و 16.12±128.65 ثانیه) در مقایسه با گروه کنترل (2.04±9.34- ثانیه) می شود (.(P<0.001 تزریق داخل صفاقی دوزهای مختلف ویتامین C به تنهایی CPP یا CPA معناداری ایجاد نکرده, ولی این ویتامین30 mg/kg)  و 5), به ترتیب (P<0.001 و 0.01>P) در مصرف توام با مورفین سبب القا CPP شبه مورفینی (به ترتیب برابر با 9.61±80.04 و 13.52±56.45 ثانیه) می شود.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دوزهای پایین ویتامین C احتمالا با اثر آگونیستی روی سیستم های دوپامینرژیک و گلوتاماترژیک سبب القای CPP شبه مورفینی می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عباسی ملکی، سعید، نجفی، قادر، و افتخاری، سیدکامل. (1391). تاثیر ویتامین C بر بیان ترجیح مکان شرطی مورفین در موش سوری نر. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 19(2 (مسلسل 64))، 164-172. SID. https://sid.ir/paper/82555/fa

  Vancouver: کپی

  عباسی ملکی سعید، نجفی قادر، افتخاری سیدکامل. تاثیر ویتامین C بر بیان ترجیح مکان شرطی مورفین در موش سوری نر. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار[Internet]. 1391؛19(2 (مسلسل 64)):164-172. Available from: https://sid.ir/paper/82555/fa

  IEEE: کپی

  سعید عباسی ملکی، قادر نجفی، و سیدکامل افتخاری، “تاثیر ویتامین C بر بیان ترجیح مکان شرطی مورفین در موش سوری نر،” دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، vol. 19، no. 2 (مسلسل 64)، pp. 164–172، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/82555/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی