video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

57

دانلود:

12

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

ارزیابی رنگ کالوس گیاه داروئی خربزه تلخ (.Momordica charantia L) تحت تاثیر هورمون اکسین و سیتوکنین

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 گیاه داروئی خربزه تلخ از خانواده کدوئیان و دارای ارزش اقتصادی و داروئی بالائی می باشد. به دلیل ارزش اقتصادی این گونه و به منظور تسریع برنامه های اصلاحی آن یک روش آسان و سریع نیازمند بوده تا بتوان ارقام جدید را به تقاضاهای بازار برساند. بر همین اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار طراحی گردید. ریز نمونه ها (برگ, میانگره, گره + میانگره) در محیط کشت MS به همراه 2-4-D با غلظتهای 0 و 0.25 و 0.5 میلی گرم در لیتر و هورمون BA با غلظتهای 0.25 و 0.5 و 1 میلی گرم در لیتر و در هر تکرار سه ریزنمونه کشت گردید. پس از گذشت سه ماه رنگ کالوس مورد بررسی قرار گرفت. و نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد بیشترین رنگ کالوس سبز زرد بوده و کمترین آن هم مربوط به رنگ سبز است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی