مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

507

دانلود:

320

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

اثر تمرین مقاومتی بر برخی از سایتوکین های التهابی موش های صحرایی دیابتی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 زمینه و هدف: دیابت یک مشکل سلامت عمومی و جهانی هست که بیشتر اندام های بدن را در گیر می کند و شیوع آن در ایران و جهان رو به افزایش است.. از طرفی فعالیت بدنی به عنوان یک درمان موثر در مبتلایان دیابت در نظر گرفته شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر تمرین مقاومتی بر اینترلوکین 16- و اینترلوکین 21b موش های صحرایی دیابتی بود.مواد و روش ها: بدین منظور 48 راس موش صحرایی نر با میانگین وزنی 250±30 به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند: سالم کنترل, دیابتی کنترل, سالم تمرین و دیابتی تمرین. القاء دیابت با تزریق استرپتوزوتوسین و تعیین مقادیر گلوکز ناشتا صورت گرفت. گروه های تمرینی, تمرینات مقاومتی با استفاده از نردبان را انجام دادند (پنج روز در هفته به مدت شش هفته). جهت تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون های تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد (a=0.05).یافته ها: نتایج کاهش اینترلوکین 1b- سرم را پس از تمرین درگروه دیابتی تمرین نسبت به دیابتی کنترل نشان داد (p=0.022), در گروه سالم تمرین در مقایسه با گروه سالم کنترل افزاایش معنی داری داشت (p=0.006). همچنین تفاوت معنی داری در اینترلوکین 6- گروه های مورد مطالعه مشاهده نشد (p=0.116).نتیجه گیری: براساس نتایج مطالعه حاضر شش هفته تمرین مقاومتی اثر معنی داری بر تغییرات اینترلوکین 1b- موش های صحرایی دیابتی دارد, با این وجود اثر معنی داری بر تغییرات اینترلوکین -6 گروه های تمرین در مقایسه با گروه های کنترل ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صحافی، احترام السادات، نیکویی، لیلا، رحیمی، اسکندر، و حسینی، سیدعلی. (1394). اثر تمرین مقاومتی بر برخی از سایتوکین های التهابی موش های صحرایی دیابتی. کنفرانس علوم ورزشی (دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی). SID. https://sid.ir/paper/823379/fa

  Vancouver: کپی

  صحافی احترام السادات، نیکویی لیلا، رحیمی اسکندر، حسینی سیدعلی. اثر تمرین مقاومتی بر برخی از سایتوکین های التهابی موش های صحرایی دیابتی. 1394. Available from: https://sid.ir/paper/823379/fa

  IEEE: کپی

  احترام السادات صحافی، لیلا نیکویی، اسکندر رحیمی، و سیدعلی حسینی، “اثر تمرین مقاومتی بر برخی از سایتوکین های التهابی موش های صحرایی دیابتی،” presented at the کنفرانس علوم ورزشی (دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی). 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/823379/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی