مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

61

دانلود:

173

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

پاسخ های کلیوی و فوق کلیوی بازیکنان فوتسال به یک جلسه فعالیت هوازی پیشرونده

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 هدف از انجام این پژوهش, بررسی پاسخ های کلیوی و فوق کلیوی در تغییرات الکترولیت ها و هورمون آلدوسترون سرم و ادرار بازیکنان فوتسال بعد از یک جلسه فعالیت هوازی پیشرونده بود. برای این منظور 15 نفر از مردان فوتسالیت شهرستان منوجان با میانگین سن 25.53±3.96 سال و میانگین قد 171.8±6.04 سانتیمتر و میانگین وزن 61.15±8.93 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 20.69±2.42 کیلوگرم بر مترمربع به صورت هدفمند از بین داوطلبین شرکت در پژوهش انتخاب شدند. فعالیت هوازی مورد نظر آزمون هوازی بالک ور بود که بر روی نوارگردان انجام شد. نمونه خون آزمودنی ها قبل و بلافاصله بعد از فعالیت هوازی و همچنین نمونه ادرار24ساعته آزمودنی ها قبل و بعد از فعالیت هوازی جمع آوری شد. جهت مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق در پیش آزمون و پس آزمون از آزمون T همبسته استفاده شد. سطح معنی داری در تجزیه و تحلیل آماری 0.05 در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان دهنده افزایش معنی دار غلظت سدیم سرم (p=0.00), عدم تغییر معنی دار در غلظت پتاسیم سرم (p=0.090), افزایش معنی دار کلسیم سرم (p=0.00) و افزایش معنی دار غلظت آلدوسترون سرم (p=0.00), کاهش غیر معنی دار سدیم ادرار (p=0.772), عدم تغییر معنی دار پتاسیم ادرار (p=0.952), افزایش معنی دار کلسیم ادرار (p=0.01) و عدم تغییر معنی دار غلظت آلدوسترون ادرار (p=0.185) بعد از یک جلسه فعالیت هوازی پیشرونده بود. از این تحقیق می توان نتیجه گرفت تغییرات غلظت الکترولیت ها و هورمون آلدوسترون سرم بازیکنان فوتسال بعد از یک جلسه فعالیت هوازی پیشرونده در محدوده طبیعی بوده ودر صورت تغییر شرایط محیطی, شدت یا مدت فعالیت ممکن است تغییرات بیشتر در تعادل الکترولیت های سرم یا دفع ادراری الکترولیت ها و هورمون آلدوسترون مشاهده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی