مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

96

دانلود:

11

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تعیین حجم بهینه تمرینات مقاومتی جهت افزایش تعادل ایستا و پویا در زنان جوان غیرورزشکار

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 هدف از مطالعه حاضر تعیین حجم مطلوب تمرین مقاومتی جهت بهبود تعادل ایستا و پویا بود. برای این منظور 62 آزمودنی (20.43±1.39 سال, قد 161.40±5.31 سانتیمتر و وزن 56.98±10.80 کیلوگرم) به صورت نمونه در دسترس انتخاب شده و به روش تصادفی به هشت گروه تمرینی با ست و تکرار متفاوت تقسیم شدند. قبل از شروع و پس از پایان برنامه تمرینی, تعادل آزمودنی ها با تست استورک و تعادلی ستاره اندازه گیری شد. داده ها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. حجم تمرینی 3 ست با 25 تکرار نسبت به دیگر گروه ها بجز گروه 3 ست با 15 تکرار افزایش معنادار در تعادل ایستا کسب کرد. گروه 3 ست با 15 تکرار نسبت به دیگر گروه ها به جز گروه 1 ست با 10 تکرار افزایش معنادار در تعادل پویا نشان داد. با توجه به نتایج می توان حجم تمرینی متوسط برای تعادل پویا و حجم تمرینی بالا را برای افزایش تعادل ایستا برای زنان جوان غیرورزشکار توصیه نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی