video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,175

دانلود:

290

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه کارآیی روش های ازن زنی تنها، ازن زنی کاتالیزوری و جذب بر کربن فعال در حذف فورفورال از محلول های آبی

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 61

چکیده

 زمینه و هدف: فورفورال یک ترکیب شیمیایی سمی است. برای جلوگیری از اثرات آن بر انسان و محیط زیست, باید فاضلاب های حاوی فورفورال را پیش از دفع به محیط, به نحو مقتضی تصفیه نمود. در این مطالعه از روش های اکسیداسیون پیشرفته مبتنی بر ازن برای حذف غلظت های مختلف فورفورال از فاضلاب در مقیاس آزمایشگاهی استفاده شده است.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع کاربردی است. نمونه های مورد نیاز در هر بررسی در زمان های مورد نظر برداشت شد. در این مطالعه اثر فرایندهای ازن زنی تنها (SOP), ازن زنی کاتالیزوری (COP) و جذب تنها بر کربن فعال (SAP) بر میزان حذف فورفورال تحت شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: تاثیر برخی از پارامترهای مهم مثلpH , دوزاژ کربن فعال و زمان واکنش بر کاراییSOP ,SAP  و COP مورد بررسی قرار گرفت. نتایج در موردpH  نشان داد که کارایی هر سه فرآیند در شرایط خیلی اسیدی و قلیایی نسبت به سایر pH ها کمی بیشتر است. با افزایش میزان دوزاژ, راندمان حذف افزایش یافت و بالاخره با گذشت زمان واکنش, راندمان حذف برای هر سه فرآیند مطالعه شده, افزایش یافت.نتیجه گیری: بیشتر بودن راندمان تجزیه فورفورال در شرایط اسیدی می تواند ناشی از اکسیداسیون مستقیم و کاتالیزوری آن توسط ازن باشد. بالاتر بودن راندمان در pH های قلیایی نیز ناشی از اکسیداسیون غیرمستقیم بر اثر تولید رادیکال های هیدروکسیل می باشد. در مورد اثر زمان واکنش, نتایج نشان دهنده این است که در COP خاصیت سینرژیستی وجود دارد. بیشتر شدن سطوح موجود برای واکنش ازن - کربن فعال - فورفورال می تواند دلیل افزایش راندمان با افزایش دوزاژ کربن فعال باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  لیلی، مصطفی، موسوی، سیدغلامرضا، ندافی، کاظم، و غفاری، مریم. (1392). مقایسه کارآیی روش های ازن زنی تنها, ازن زنی کاتالیزوری و جذب بر کربن فعال در حذف فورفورال از محلول های آبی. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 20(1 (مسلسل 67))، 51-61. SID. https://sid.ir/paper/82264/fa

  Vancouver: کپی

  لیلی مصطفی، موسوی سیدغلامرضا، ندافی کاظم، غفاری مریم. مقایسه کارآیی روش های ازن زنی تنها, ازن زنی کاتالیزوری و جذب بر کربن فعال در حذف فورفورال از محلول های آبی. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار[Internet]. 1392؛20(1 (مسلسل 67)):51-61. Available from: https://sid.ir/paper/82264/fa

  IEEE: کپی

  مصطفی لیلی، سیدغلامرضا موسوی، کاظم ندافی، و مریم غفاری، “مقایسه کارآیی روش های ازن زنی تنها, ازن زنی کاتالیزوری و جذب بر کربن فعال در حذف فورفورال از محلول های آبی،” دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، vol. 20، no. 1 (مسلسل 67)، pp. 51–61، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/82264/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی