مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

141

دانلود:

18

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

فرهنگ بهره وری مهمترین عامل در فرهنگ صنعتی ایران پژوهشی در باب دیدگاه جامعه ایران نسبت به توسعه فرهنگ صنعتی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 افزایش شناخت فرهنگ صنعتی جامعه و توسعه این فرهنگ در کشور و بنگاه ها, باعث ارتقاء سازمان ها و در نتیجه توسعه صنعتی خواهد شد. از این رو, این پژوهش با هدف بررسی دیدگاه ها نسبت به فرهنگ صنعتی و عوامل آن, در راستای بهبود گسترش و تحقق فرهنگ صنعتی و در نتیجه, توسعه صنعتی و به کمک 342 نفر از جمعیت مورد مطالعه انجام پذیرفت. روش آن, کتابخانه ای و میدانی از طریق پرسشنامه است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین وضعیت موجود فرهنگ صنعتی در کشور و وضعیت مطلوب آن, تفاوت وجود دارد.در نظرسنجی انجام شده, پاسخ دهندگان اتفاق نظر داشتند که توسعه فرهنگ صنعتی به عنوان فرهنگ پشتیبان توسعه صنعتی برای پیشرفت کشور ضروری است و با اولویت قرار دادن فرهنگ بهره وری و فرهنگ کیفیت و توجه به مشارکت, کار گروهی, نظم پذیری و تعهد کاری, تحقق اهداف توسعه در کشور, سرعت خواهد گرفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی