مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

262

دانلود:

32

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

رتبه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی مسکن بر اساس نیازهای ذی نفعان کلیدی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

نویسنده

صالحی لیلی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 با توجه به اینکه استفاده از رویکرد منشور عملکرد در ایران به ندرت بکار گرفته شده است و بکارگیری آن در تعاونی ها می تواند به گسترش کاربرد آن در شرکت ها و سایر سازمان ها حتی سازمان های دولتی سایر وزارت خانه های ایران کمک شایان ذکری نماید در این تحقیق تلاش شد تا به بررسی عوامل موثر در عملکرد و موفقیت تعاونی ها پرداخته شود. در ابتدا کلیه عوامل موثر بر شکست و موفقیت و بهره وری تعاونی های مسکن در استان کرمان شناسایی شد و از منابع اولیه و ثانویه در این بخش کمک گرفته شد سپس به بررسی عوامل مذکور در راستای نیازها و خواسته های ذی نفعان کلیدی تعاونی های مذکور با توجه به ذینفعان معین شده در بعد اول مدل منشور عملکرد اقدام به عمل آمد آنگاه عوامل شناسایی شده با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی و اولویت سنجی گشتند در نهایت عوامل اصلی عملکردی تعاونی های مذکور شناسایی شده و ارائه گشتند که مهمترین آنها شامل منابع مالی شرکت, سابقه اجرایی مدیرعامل, میزان تطابق فعالیت های انجام شده با پیمان و حجم دوباره کاری ها,میزان تاخیرات زمانی در تحویل دائم پیمان و همکاری بانک عامل می بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی