مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

235

دانلود:

49

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی رابطه بین کارآفرینی و پایبندی به اصول تعاون با موفقیت تعاونی ها

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 بی شک روند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته مبین این واقعیت است که اقتصاد تحت تاثیر کارآفرینی است. هنگامی که کارآفرینی به حوزه تعاونی وارد می شود می توان امیدوار بود که تعاونی با بهره گیری از عواملی همچون خلاقیت و نوآوری, شناسایی و بهره گیری از فرصت و ریسک پذیری می تواند در فضای کسب و کارها جایگاه قابل قبولی را بیابد و موفق عمل نماید؛ لذا هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کارآفرینی و پایبندی به اصول تعاون با موفقیت تعاونی ها است و به شیوه پیمایش - توصیفی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را مدیران عامل و اعضا هیات مدیره 27 تعاونی برتر استان همدان تشکیل می دهند که به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. جهت مقایسه تعاونی های برتر و غیربرتر از نظر پایبندی به اصول تعاون و میزان کارآفرینی مدیران عامل, به تعداد برابر از تعاونی های غیربرتر نیز به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه مهمترین ابزار گردآوری داده ها بود که روایی آن ها توسط متخصصان تایید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سنجش ویژگی های کارآفرینی مدیران عامل 0.95 و برای پرسشنامه سنجش پایبندی به اصول تعاون 0.89 بدست آمد. داده پردازی پژوهش با نرم افزار spss16 انجام شده است. نتایج آزمون t نشان داد که بین پایبندی به اصول تعاون و موفقیت تعاونی ها رابطه معنی دار وجود دارد. نتایج بررسی رابطه بین هر یک از اصول تعاون و موفقیت تعاونی ها نشان داد بین پایبندی به اصول عضویت آزاد و اختیاری, کنترل دموکراتیک, مشارکت اقتصادی اعضا, آموزش, کارورزی و اطلاع رسانی, همکاری بین تعاونی ها و توجه به جامعه در تعاونی های برتر و غیربرتر تفاوت معنی دار وجود دارد و پایبندی به این اصول در موفقیت تعاونی ها موثر بوده است. تنها بین اصل عدم وابستگی در تعاونی های برتر و غیربرتر تفاوت معنی دار وجود نداشت. همچنین نتایج نشان داد بین ویژگی های کارآفرینی مدیران عامل تعاونی های برتر و غیربرتر تفاوت معنی دار وجود دارد. در بررسی جزئیات ابعاد کارآفرینی و ارتباط آن با موفقیت تعاونی نیز مشخص شد بین کنترل درونی, تحمل ابهام, خلاقیت و نوآوری و تحمل فشار و سختی مدیران عامل تعاونی های برتر و غیربرتر تفاوت معنی دار وجود دارد و این ویژگی های کارآفرینی رابطه معنی دار با موفقیت تعاونی ها دارند. اما بین ریسک پذیری مدیران عامل تعاونی های برتر و غیربرتر تفاوت معنی داری وجود نداشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی