video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

264

دانلود:

32

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده فنل و بررسی سینیتیک رشد آن ها از خاک های کشاورزی اطراف پالایشگاه شیراز

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مقدمه و هدف: فنل یک ساختار پایه ای دارد که بطور گسترده ای در ترکیبات آلی سنتزی استفاده می شود. این ترکیبات شامل مواد شیمیایی کشاورزی و حشره کش ها می باشد. ترکیبات فنلی سمیت فوق العاده ای برای بیشتر میکروارگانیسم ها, گیاهان, ماهی ها و جانوران دارد. بنابراین حذف آن از محیط ضروری می باشد. فرآیندهای فیزیکوشیمیایی یکی از روش های حذف فنل می باشد که به دلیل پرهزینه بودن و تولید ترکیبات فرعی خطرناک مناسب نمی باشد. بهترین روش برای حذف فنل روش حذف زیستی می باشد که ارزانتر ومنجر به حذف کامل آن می شود. هدف از این پژوهش جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده فنل از بیمارستان مطهری مرودشت و تعیین رشد باکتریهای جدا شده در غلظت های مختلف فنل توسط مطالعه جذب نوری آنها می باشد.روش کار:نمونه برداری از خاک های کشاورزی اطراف پالایشگاه شیرازگرفت. جداسازی باکتری های تجزیه کننده فنل به وسیله کشت نمونه ها در محیط پایه نمکی نوترین براث و MSM آگار انجام شد. با کشت باکتری های ایزوله در غلظت های 0.5, 0.7, 0.9, 1 و 1.2 گرم بر لیتر فنل توانایی رشد باکتری ها ارزیابی گردید. هدف از این پژوهش جدا سازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده فنل از صنایع غذایی پالایشگاه شیراز و بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها می باشد.یافته ها:مهمترین باکتری های تجزیه کننده فنل جداشده از خاک های کشاورزی اطراف پالایشگاه شیرازسودوموناس, اشرشیا کلی, استافیلوکوکوس, انتروکوک و اسینتوباکتر بودند. همه باکتری های جدا شده قدرت تجزیه بالایی در حذف فنل از خود نشان دادند. به طوری که سودوموناس و اشرشیا کلی قادر به تجزیه 1200 میلی گرم بر لیتر فنل به میزان %100 و %94 در مدت یک هفته را داشتند.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد, باکتری های سودوموناس واشرشیاکلیبه تریتب 100 درصد و 87 درصد فنل را در مدت یک روز تجزیه می کنند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی