مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | سال:1395 | دوره:23 | شماره:4 | صفحه شروع:578 | صفحه پایان:589

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

199

دانلود:

84

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر کلاس های آمادگی زایمان بر رضایت مندی زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه شهر همدان در سال 1394

صفحات

 صفحه شروع 578 | صفحه پایان 589

چکیده

 اهداف: رضایت زنان باردار یکی از متغیرهای مهم در سنجش کیفیت مراقبت های بهداشتی است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه رضایت مندی زنان باردار در دو روش مشاوره آمادگی برای زایمان و مراقبت های عادی در مراجعان درمانگاه پره ناتال بیمارستان فاطمیه همدان در سال 1394-1393 انجام شد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر مطالعه کارآزمایی بالینی است که 170 زن باردار واجد شرایط مراجعه کننده به درمانگاه پره ناتال بیمارستان فاطمیه به صورت در دسترس و تخصیص تصادفی به روش بلوک های جایگشتی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در گروه آزمایش 8 جلسه مشاوره آمادگی زایمان در هفته های 20 تا 36 بارداری برگزار شد. گروه کنترل فقط مراقبت های عادی بارداری را دریافت کردند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه مشخصات جمعیت شناختی و پرسش نامه محقق ساخته رضایت مندی زنان باردار از مشاوره آمادگی زایمان بود. داده ها با استفاده از نسخه 19 نرم افزارSPSS , آزمون خی دو و تست دقیق فیشر تجزیه وتحلیل شد. میزان P کمتر از 0.05 معنادار در نظر گرفته شد.یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش میانگین نمره رضایت مندی گروه آزمایش 93.76 (6.93) به طور معناداری از گروه کنترل 46.40 (14.27) بیشتر بود (P<0.001). رضایت مندی در تمام حیطه ها نیز از نظر آماری بین دو گروه اختلاف معناداری داشت (P<0.001). نتیجه گیری: یافته های پژوهش بیانگر تاثیر جلسات مشاوره آمادگی زایمان بر رضایت مندی زنان باردار بود. پیشنهاد می شود جلسات آمادگی زایمان به صورت گسترده تری در مراکز تشکیل شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID