مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

67

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تاثیر کود دامی و قارچ میکوریزا بر عملکرد میوه و دانه کدوی تخم کاغذی در شرایط تنش کم آبی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 به منظور بررسی تاثیر کود دامی و قارچ میکوریزا بر گیاه کدوی تخم کاغذی (cucurbita pepo con Var.styriaca) در شرایط تنش کم آبی آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار انجام شد. عامل آبیاری در سه سطح (شامل 60, 120 و 180 میلی متر تبخیرتجمعی از تشتک تبخیر کلاس) A که در مرحله قبل از گلدهی اعمال شد, به عنوان عامل اصلی و عامل کود دامی در 3 سطح ( شامل 0, 15 و 30 تن در هکتار) بهمراه قارچ میکوریزا در 2 سطح (کاربرد و عدم کاربرد) بصورت فاکتوریل در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که عامل آبیاری بر صفات نسبت وزن دانه بر میوه, عملکرد میوه, وزن تر دم میوه, قطر میوه و قطر میانبر میوه تاثیر معنی داری داشت. بطوریکه آبیاری پس از 60 میلیمتر تبخیر باعث افزایش عملکرد میوه, وزن تر دم میوه, قطر میوه و قطر میانبر میوه شد. اما بیشترین نسبت دانه به میوه از آبیاری 120 میلیمتر تبخیر بدست آمد. کود دامی بر کلیه صفات تاثیر معنی داری داشت و مصرف 30 تن در هکتار کود دامی باعث افزایش معنی دار عملکرد میوه, وزن تر دم میوه, قطر میوه و قطر میانبر میوه و کاهش نسبت وزن دانه به میوه گردید. اثر متقابل آبیاری و کود دامی در صفات وزن تر دم میوه و قطر میوه معنی دار بود و بالاترین مقدار در هر دو صفت متعلق به تیمار آبیاری پس از 60 میلیمتر بهمراه مصرف 30 تن در هکتار کود دامی بود. اثر قارچ میکوریزا بر کلیه صفات بررسی شده بی معنی بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.