Start: 2/3/2023 6:57:56 AMEnd: 2/3/2023 6:57:56 AM >> 184

مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

62

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی اثر متقابل تیمارهای دمایی و گونه روی صفات سرعت رشد ریشه چه و ساقه چه بذور گیاه دارویی ارزن

نویسندگان

وکیلی بسطام شهربانو

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 ارزن گیاهی است دارویی که خواصی مانند ضدافسردگی, کاهنده فشارخون و از بین برنده اثر زخم برای آن ذکر کرده اند و دارای ترکیباتی چون اسید لینولئیک, لیزین, هیستیدین, کولین و آمیلاژ و سرشار از ویتامین های گروه A,  Bو C می باشد. در زراعت جوانه زنی یکی از مراحل مهم و حساس در چرخه زندگی گیاه و یک فرایند کلیدی در سبز شدن گیاهچه است. در گیاه ارزن جوانه زنی بذر نسبت به دما به شدت عکس العمل نشان می دهد. هدف از این مطالعه بررسی و روشن ساختن پاسخ جوانه زنی بذور سه گونه ارزن به تیمارهای دمایی مختلف و تعیین اثر متقابل بین آنهاست. طی یک بررسی آزمایشگاهی صفات سرعت رشد ساقه چه (SGR) و سرعت رشد ریشه چه (RGR) در سه گونه ارزن دم روباهی (Foxtail millet), ارزن معمولی(Common millet)  و ارزن مرواریدی (Pearl millet) در سه تیمار دمایی (15, 25 و 30 درجه سانتیگراد) مورد مطالعه قرار گرفت. طبق نتایج هر دو عامل دما و گونه باعث ایجاد تفاوت معنی دار در سطح احتمال 0.01 روی دو صفت مورد مطالعه گشته اند. ارزن مرواریدی بیشترین و ارزن معمولی کمترین مقدار را برای هر دو صفت دارا بودند. بنابر نتایج دمای اپتیمم جوانه زنی از لحاظ صفات مورد بررسی دمای 30°c می باشد. برای RGR اثر متقابل دما در گونه معنی دار شد که نشان می دهد برای استفاده گونه های مختلف در مناطق جغرافیایی بایستی دمای بهینه جوانه زنی برای هر گونه را مدنظر قرار داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.