مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

94

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی اثرات مالچ های پلاستیکی بر عملکرد گیاه دارویی آویشن (Thymus daenensis) در شرایط دیم

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 در این تحقیق اثرات مالچ های مختلف پلاستیکی بر عملکرد وزن خشک محصول و بازده اسانس گیاه دارویی آویشن دنایی Thymus daenensis و کنترل علف هرز آن طی سال های 87-1385 در ایستگاه تحقیقات همند دماوند بررسی شد. آزمایش با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار و 7 تیمار شامل رنگ های مختلف مالچ پلاستیک, اجراء گردید. نتایج حاصل نشان داد که اثر وجین و رنگ مالچ های مختلف بر زنده مانی, وزن خشک, تاج پوشش (قطر بوته) و ارتفاع بوته آویشن در سطح یک درصد معنی دار بود. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که تیمارهای پلاستیک سیاه رنگ و دوبار وجین حداکثر اثر بر افزایش عملکرد وزن خشک محصول به ترتیب با 773.4 و 748.6 کیلوگرم در هکتار و در صد اسانس به ترتیب با 1.27 و 1.14 را داشتند. از طرفی بر بازدارندگی رشد علف هرز نیز بیشترین تاثیر را دارد. مقایسه این دو تیمار نشان داد بکار بردن مالچ پلاستیک سیاه ضمن کاهش هزینه تولید در افزایش کمیت و کیفیت محصول آویشن موثر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  فایل موجود نیست.