video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

510

دانلود:

121

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بی کیفری مجرمان و مقابله با آن در آئینه حقوق بین الملل (با تاکید بر اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی)

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 رویای تاسیس و ایجاد یک نظام عدالت کیفری بین المللی کارآمد و موثر, همواره چشم امید جامعه جهانی را به خود معطوف داشته است. دادگاه کیفری بین المللی برای انجام رسالت خود یعنی اجرای عدالت کیفری جهت تحقق صلح جهانی, ناگزیر از داشتن ارتباط با دیگر نهادهای بین المللی است. نقش سازمان ملل متحد به عنوان متولی اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی در این میان بسیار پررنگ تر از دیگر سازمان های بین المللی است. نارضایتی افکار عمومی دنیا از بدون مجازات ماندن جنایتکاران جنگ جهانی اول سبب شد تا پس از وقوع یک جنگ جهانی دیگر, این سوال در ذهن ها تداعی شود که آیا باز هم جنایتکاران در امان خواهند ماند؟ تجربه تلخ جنگ و درگیری, کشتار و خونریزی در ابعاد جهانی باعث شد تا بعد ازجنگ جهانی دوم جامعه بین المللی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی چاره ای اساسی بیاندیشد. در واقع می توان گفت که تجارب حاصله از این جنگ ها, جامعه بین المللی را تکان داد و این فکر را به وجود آورد که باید تدابیر اساسی و کارآمد برای مجازات جنایتکاران جنگ اتخاذ شود تا بدین وسیله از تکرار جنایات دهشت بار و حتی بروز جنگ, جلوگیری شود. لذا دادگاه کیفری بین المللی با این هدف تاسیس شده که تعقیب موثر مرتکبان جنایات سنگین حقوق بشری میسر و به بی کیفری آن ها پایان داده شود. این مقاله درصدد آن است تا ضمن تبیین پدیده بی کیفری و موانع آن در نظام حقوق بین الملل, نقش و اقدامات دادگاه کیفری بین المللی را در مقابله با بی کیفری مجرمان تشریح نماید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی