مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

120

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

ارزیابی اثرات آللوکمیکال عصاره آبی و آبی- الکی بومادران هزار برگ (Achillea millefolium) بر مولفه های جوانه زنی بذر ریحان و شاهی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 امروزه, نظر به مصرف بی رویه از سموم علفکش و آفت کش و آلودگی زیست محیطی به وجود آمده, استفاده از علفکش های طبیعی و ارگانیک بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این تجقیق به منظور بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی و آبی- الکلی بومادران هزار برگ بر مولفه های جوانه زنی بذر ریحان و شاهی (به عنوان گیاهان شاهد) آزمایشی به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اول نوع عصاره ها و اندام شامل 7 تیمار (1- عصاره آبی برگ, 2- عصاره آبی گل 3- عصاره آبی ساقه 4- عصاره آبی- الکلی برگ, 5- عصاره آبی- الکلی گل 6- عصاره آبی- الکلی ساقه و 7- آبیاری با آب معمولی به عنوان شاهد ), فاکتور دوم گیاه مورد آزمایش ( ریحان و شاهی ) بود. فاکتورهای اندازه گیری شده شامل درصد جوانه زنی نهایی, میانگین جوانه زنی روزانه, طول ریشه چه, وزن تر و خشک گیاهچه بود. نتایج این تحقیق نشان دهنده اثر معنی دار نوع عصاره (آبی یا آبی- الکلی) و اندام (برگ, گل و ساقه) بر اکثر فاکتورهای اندازه گیری شده به جز وزن خشک گیاهچه بود. همچنین عکس العمل دو گیاه ریحان و شاهی نیز به این فاکتورها معنی دار بود به طوری که در گیاه ریحان عصاره آبی- الکلی اندام های مختلف تقریبا بازدارندگی کامل جوانه زنی را موجب شد ولی در گیاه شاهی فقط تاثیر عصاره آبی- الکلی برگ و ساقه نسبت به بقیه تیمارها بر جوانه زنی نهایی تاثیر معنی داری داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.