مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

122

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تاثیر برخی عوامل بر ویژگی های رئولوژیکی مخلوط صمغ های فارسی-کتیرا

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 صمغ ها گروه بزرگی از پلیساکاریدها هستند که از منابع گیاهی, دریایی (جلبکی), دانهای و میکروبی بهدست میآیند. این مواد اغلب بهواسطه تواناییشان در ایجاد گرانروی بالا در غلظتهای پایین مشخص میشوند. اصولا, هنگامیکه دو صمغ با هم مخلوط میشوند, خاصیتی متفاوت از خاصیت هر یک از آن دو به تنهایی ارائه میدهند. علیرغم مطالعات انجام شده روی مخلوط بسپارهای زیستی, هنوز پیش بینی رفتار این مخلوطها سخت یا ناممکن است. لذا, با توجه به عدم وجود مطالعه در زمینه صمغهای بومی (صمغ فارسی و کتیرا) و ناشناخته بودن ویژگیهای ترکیب آنها, در بررسی حاضر تاثیر ترکیب نسبتهای مختلف این صمغها, تاثیر pH, دما و قدرت یونی محیط روی ویژگیهای کاری مخلوط دو صمغ مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی ها نشان دادند که این دو صمغ در غلظت های مختلف قابل امتزاج با یکدیگر هستند, در کنار این مساله اعمال نیروی گریز از مرکز نیز قادر به جداسازی مخلوط فازهای محلول این دوصمغ از یکدیگر نمی باشد. میزان گرانروی مخلوط فازهای محلول دو صمغ در سطوح 0.5, 0.75 و 1 درصد ماده خشک به وسیله دستگاه گرانروی سنج بروکفیلد اندازه گیری و تاثیر عوامل محیطی در این سه غلظت از مخلوط صمغ ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش دما تا 60 درجه سانتی گراد باعث افزایش گرانروی مخلوط این دو صمغ شده و اعمال دماهای بالاتر باعث کاهش گرانروی می شود. همچنین یون های یک و دو ظرفیتی تاثیر منفی بر گرانروی هر دو صمغ داشتند. به علاوه, یون های سه ظرفیتی باعث کاهش گرانروی صمغ فارسی و افزایش چشم گیر گرانروی مخلوط کتیرا گرد ید. حضور این دسته از یون ها در مخلوط دو صمغ باعث ایجاد شبکه ضعیف ژلی شد. همچنین, مشاهدات نشان دادند که با افزایش pH از 5 به 7 گرانروی افزایش و با کاهش آن از 5 به 3 گرانروی در هر دو صمغ و مخلوط آن ها کاهش یافت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.