مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

43

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

جداسازی و شناسایی نسبی اکتینومایستهای نادر جداشده از دریاچه اینچه برون استان گرگان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 اکتینومایستها گروه متمایزی از باکتریها می باشند که در اکوسیستمهای خاکی و آبی پراکنده هستند. این باکتریها رشته ای, گرم مثبت و مولد اسپور هستند و به دلیل توانایی در تولید ترکیبات فعال زیستی همواره کانون توجه دانشمندان قرار گرفته اند. اکتینومایست ها بیش از 80 درصد از متابولیتهای ثانویه و بیش از 55 درصد از ترکیبات فعال دارویی را تولید می کنند. بر همین اساس در این تحقیق, جداسازی و شناسایی نسبی اکتینومایست های دریاچه اینچه برون و نواحی اطراف آن. به همین منظور نمونه های خاک جمع آوری شده تحت تیمارهای خشک کردن و حرارت قرار گرفتند. پس از رقیق سازی بر روی محیط های آرژنین ویتامین آگار و گلیسرول کازئین آگار به مدت 14 روز در دمای مناسب کشت و گرماگذاری شدند. کلونیهای با ظاهری منتسب به اکتینومایست ها در محیط عصاره مالت- مخمر آگار خالص سازی شدند. ایزومرهای دی آمینوپایملیک اسید به منظور افتراق جدایه های نادر از انواع غیرنادر تعیین شدند. مطالعه توالی نوکلئوتیدی16S rRNA  و تعیین محتوای قند دیواره در جدایه های نادر انجام شد. شناسایی پلی فازیک سویه ها با تعیین صفات ریخت شناسی, بیوشیمیایی و فیزیولوژیک انجام شد. از مجموع 88 جدایه اکتینومایستی, 11 سویه واجد ایزومر مزو دی آمینوپایملیک اسید در ساختار دیواره بودند که معیاری مناسب جهت تمایز انواع نادر از سایر گروه های اکتینومایستی به شمار می آید. بر مبنای مطالعات مولکولی و آنالیز قند دیواره مشخص شد که این سویه ها به جنس هایی چون Alloactinosynnema, Nocardia, Lentzea,Amycolatopsis  و  Modestobacterتعلق دارند که بیانگر تنوع بالای اکتینومایست های نادر در این منطقه می باشد. مطالعات تکمیلی چون تعیین لیپیدهای قطبی, هیبریداسیون DNA-DNA, تعیین محتوای اسیدهای چرب, کینونهای ایزوپرنوئید و همچنین تعیین محتوای گوانین سیتوزین ژنومی در حال انجام می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.