مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

75

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی مورفولوژی دورگ های طبیعی مرکبات

نویسنده

رفعت فرهاد

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 در اثر دگرگشنی یا آلوگامی و نتاج حاصله از بذور و در مواردی موتاسیون شاخه ای در مرکبات, طی سالیان گذشته منجر به تیپهای جدید و متفاوتی در شمال ایران گردیده است که پس از شناسایی و جمع آوری و تکثیر آنها در کلکسیون ایستگاه تحقیقات مرکبات کترا کاشته شده است. به همین منظور تحقیقی بر روی 31 ژنوتیپ, 16 صفت تجزیه کلاستر به روش UPGMA انجام گردید, و نتایج حاصله نشان داد که برش کلاستر از فاصله 15 واحد, ژنوتیپها را به دو کلاستر تقسیم بندی نموده است. کلاستر اول شامل ژنوتیپهای شماره 31 و 22 میباشد و کلاستر دوم بقیه ژنوتیپها را شامل میشود ژنوتیپهای موجود در کلاستر اول شامل ژنوتیپهای بادرنگ از (روستای کتکله در شهرستان تنکابن) و دورگ مینو در (روستای سی سرای تنکابن) دارای میانگین صفات اندازه دانه گرده, عرض گلبرگ, طول کلاله, طول دمگل, طول و عرض برگ, طول وعرض میوه تعداد بذر در میوه تعداد بذر در میوه قطر پوست, ماندگاری گلها, طول گوشوارک بالاتری نسبت به ژنوتیپهای کلاستر دوم داشتند اما ژنوتیپای موجود در کلاستر دوم از لحاظ صفات طول گلبرگ, طول شاخه انتهایی یکساله دارای میانگین بالاتری بود. در این تحقیق به منظور بهره گیری از هتروزیس, صفات مورد مطالعه برای تلاقی و دورگ گیری ژنوتیپای دوکلاستر و همچنین به عملکرد بالاتر و ماندگاری گلهای بیشتر از گزینش توده ای در داخل کلاستر اول و دوم میپردازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  فایل موجود نیست.