مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

354

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

تنوع کاریوتیپی برخی از گونه های جنس (Nepeta L. (Lamiaceae در ایران

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 جنس Nepeta L. متعلق به خانواده Lamiaceae حاوی 300 گونه در آسیا و اروپا و 75 گونه در ایران می باشد که 39 گونه آن آندمیک ایران گزارش شده است. این جنس به علت داشتن ویژگیهای دارویی متعدد و وجود تنوع ریخت شناسی گسترده به عنوان یکی از ذخایر ژنتیکی با ارزش در کشور ایران معرفی می گردد. لذا در این تحقیق به منظور بررسی تنوع کاریوتیپی موجود در بین گونه های جنس Nepeta, 5 گونه و 10 جمعیت متعلق به بخشهای Spartonepeta Briq,  Schizocalyx Pojarkو Micronepeta (Boiss.) Rech. از رویشگاههای مختلف ناحیه زاگرس جمع آوری و با استفاده از تقسیم متافاز میتوز مریستم ریشه, عدد کرومزومی و کاریوتیپ آنها مورد بررسی قرار گرفت. گونه های مورد بررسی در این تحقیق شامل  N. glomerulosa spp. carmanica (Bornm.) Rech., N. juncea spp. desertorum Bornm., N. daenensis Boiss., N. pungens (Bunge) Benth.و N. fissa C. A. Mey می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه چنین نشان می دهد که عدد کرومزومی در این جنس از تنوع بالایی برخوردار است, به طوری که سطوح پلوئیدی گونه های مورد بررسی دیپلوئید و تتراپلوئید, عدد کروموزومی 32, 26, 22, 2n=18 و عدد پایه کروموزومی 13, 11, 9,  x=8می باشد که برای اولین بار از ایران گزارش می شود. نتایج حاصل از مطالعه کاریوتیپی نیز نشانگر وجود تنوع کروموزومی در بین گونه های جنس Nepeta است به طوری که اغلب کروموزومهای متاسنتریک (M, m) و ساب متاسنتریک (sm) مشاهده می گردد و اندازه کروموزومها از 0.7 تا 2.8 میکرومتر متغیر می باشد. تغییرات مشاهده شده در عدد پایه کروموزومی و کاریوتیپ این تاکسون حاکی از وجود مکانیسمهای اختصاصی تنوع گونه ای است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خرازیان، نواز، زمانی شورآبی، سمیه، و یوسفی، مهدی. (1393). تنوع کاریوتیپی برخی از گونه های جنس (Nepeta L. (Lamiaceae در ایران. کنگره ژنتیک ایران (اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی). SID. https://sid.ir/paper/820442/fa

  Vancouver: کپی

  خرازیان نواز، زمانی شورآبی سمیه، یوسفی مهدی. تنوع کاریوتیپی برخی از گونه های جنس (Nepeta L. (Lamiaceae در ایران. 1393. Available from: https://sid.ir/paper/820442/fa

  IEEE: کپی

  نواز خرازیان، سمیه زمانی شورآبی، و مهدی یوسفی، “تنوع کاریوتیپی برخی از گونه های جنس (Nepeta L. (Lamiaceae در ایران،” presented at the کنگره ژنتیک ایران (اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی). 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/820442/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.