مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

673

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم های امر اهلی و وحشی (.Triticum dicoccum Schubl و .Triticum dicoccoides Aschers) و با استفاده از نشانگر ریزماهواره (SSR)

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 گندم امر (Emmer) آلوتترا پلوئیدی است که در حدود 350 هزار سال پیش از تلاقی دو گونه تریتیکوم یورارتا (Triticum urartu, AA) و آجیلوپس اسپلتویدس (Aegilops speltoides, BB) در خاورمیانه به وجود آمده و جد گندم های دوروم (T. turgidum L. ssp. Durum Desf.) می باشند. گندم امر دارای دو زیرگونه وحشی (T. turgidum L. ssp. dicoccoides Aschers) و اهلی (T. turgidum L. ssp. dicoccum Schubl) می باشد که فرم اهلی آن, از نوع وحشی مشتق شده است. گندم امر دارای پوشینه سخت و محور سنبله شکننده بوده و بذرهای آن در زمان رسیدن, به سختی از پوشینه جدا می شوند. در این تحقیق, تنوع ژنتیکی 40 ژنوتیپ گندم امر از جمله ارقام محلی جمع آوری شده از استان های آذربایجان غربی و کردستان به همراه ژنوتیپ های امر وحشی مربوط به برخی کشورهای هلال حاصلخیز با استفاده از 27 نشانگر ریزماهواره (تقریبا دو نشانگر از هر کروموزوم) بر روی ژل سکونسینگ در شرایط واسرشت بررسی شد. آغازگرها مجموعا 178 آلل مختلف را با میانگین 6.59 آلل در هر لوکوس تکثیر کردند. تعداد آلل های تکثیر شده توسط هر آغازگر از 11 (186gwm) تا 2 عدد (2gdm) متغیر بود. تنوع ژنی آلل ها از (28edm) 0.14 تا (369Xgwm) 0.90 متغیر بوده و دارای میانگین 0.68 بود. همبستگی زیادی بین هتروزیگوسیتی مورد انتظار (HT) و تعداد آلل های هر نشانگر مشاهده شد .(r=0.78; p<0.01) ضریب تمایز ژنی (GST=0.25) نشان داد که تنوع ژنتیکی بین نمونه های مناطق (کشورها) مختلف 25% و درون مناطق 75% است. نمونه های کشور اردن (3.8261) و نمونه های کشور ارمنستان (1.6087) بترتیب بیشترین و کمترین میانگین آللی در هر لوکوس را داشتند. میانگین ضریب تنوع ژنی از 0.2731 (ارمنستان) تا 0.6593 (اردن) متغیر بود. ضریب فاصله ژنتیکی بین جفت مناطق مختلف, از 0.24 (بین آذربایجان و گرجستان) تا 1.13 (بین آذربایجان و ترکیه) متغیر بود. دو مولفه اصلی اول حاصل از تجزیه به مولفه های اصلی (PCA), 4.75 درصد تغییرات بین ژنوتیپ ها را توجه کرده و نمودار نقطه ای حاصل از آن تا حدودی, مناطق مختلف را از نظر نمونه ها از یکدیگر تفکیک کرد که البته الگوی مشابهی از ارتباط ژنتیکی در دندروگرام حاصل از تجزیه کلاستر بدست آمد. این مطالعه اطلاعات تنوع ژنتیکی گندم های امر ایرانی و ارتباط آن با نمونه های سایر کشورهای هلال حاصلخیز را نشان داد که می توان از آن در برنامه های نگه داری و اصلاح ذخایر ژنتیکی استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.