Start: 1/31/2023 5:52:37 PMEnd: 1/31/2023 5:52:37 PM >> 192

مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

307

دانلود:

14

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

نقش ابعاد شخصیتی برون گرایی و نوروزگرایی و خلق مثبت و منفی در پردازش اطلاعات هیجانی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 در پژوهش حاضر, بر اساس فرضیه همگرایی با هیجان, نقش ابعاد شخصیتی و برون گرایی و روان نوروزگرایی در پردازش اطلاعات هیجانی و نقش تعدیل کننده خلق مثبت و منفی در این رابطه بررسی شد. ابتدا 654 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تربیت مدرس, نسخه تجدید نظرشده پرسش نامه شخصیتی آیزنک را تکمیل نمودند؛ سپس 120 نفر از آن ها بر اساس نمره های انتهایی توزیع در دو بعد برون گرایی و روان نوروزگرایی, به عنوان 4 گروه برون گرا, درون گرا, نوروزگرا و پایدار هیجانی (هر گروه 30 نفر) انتخاب شدند. در مورد هر یک از آزمودنی ها در دو جلسه با فاصله دو تا چهار هفته, کاربندی آزمایشی اعمال گردید؛ در یک جلسه خلق مثبت و در جلسه دیگر, خلق منفی القا شد. پس از هر بار القاء خلق, آزمودنی ها سه تکلیف شناختی یادآوری آزاد, درجه بندی احتمال و تکمیل داستان را انجام دادند. با توجه به نتایج تحلیل داده ها و مفایسه عملکرد افراد گروه برون گرا و نوروزگرا بین دو موقعیت خلقی, افراد برون گرا در موقعیت خلقی مثبت نسبت به موقعیت خلقی منفی, قضاوت و تفسیر مثبت تر و افراد نوروزگرا نیز در موقعیت خلقی منفی نسبت به موقعیت خلقی مثبت, قضاوت و تفسیذ منفی تری داشتند؛ اما در تعداد واژه های مثبت و منفی یادآوری شده افراد برون گرا و افراد نوروزگرا, بین دو موقعیت خلقی مثبت و منفی, تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتایج پژوهش حاضر از یک سو بیانگر این است که صفات شخصیتی به گونه ای همگرا با هیجان بر برخی زمینه های پردازش اطلاعات هیجانی تاثیر می گذارند و از سوی دیگر, بر نقش تعدیل کننده حالت های خلقی در قضاوت و تفسیر افراد برونگرا و نوروزگرا تاکید می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی