مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

80

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد دانه گیاه دارویی همیشه بهار (.Calandula officinalis L) در شرایط تنش کم آبی با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 به منظور بررسی اثر تنش کم آبی و کاربرد نیتروژن بر عملکرد دانه گیاه همیشه بهار در سال زراعی 1385 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان به صورت آزمایش کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام گردید. تیمارها شامل تنش کم آبی در سه سطح (آبیاری پس از 80, 40 و 120 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاسA ) و نیتروژن در چهار سطح (60, 30, 0 و 90 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص) بودند. ارزیابی سطوح مختلف مصرف نیتروژن با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی نشان داد که مصرف 90 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص در تنش ملایم و شدید دارای بالاترین عملکرد است. نتایج بای پلات نیز مصرف 90 کیلوگرم در هکتار نیتروژن را مناسب ترین سطح انتخاب نمود. همچنین همبستگی بین شاخص ها و عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش نشان داد که در تنش ملایم شاخص های MP ,STI ,GMP و Harm و در تنش شدید شاخص های MP و Harm به عنوان مناسب ترین شاخص جهت انتخاب سطوح می باشند. نتایج تجزیه واریانس نیز نشان داد که اثر تنش کم آبی و نیتروژن بر عملکرد بیولوژیک, عملکرد دانه و شاخص برداشت معنی دار است. به طوری که بیشترین عملکرد بیولوژیک, عملکرد دانه و شاخص برداشت از سطح 40 میلی متر تبخیر بدست آمد. همچنین بیشترین عملکرد بیولوژیک, عملکرد دانه و شاخص برداشت نیز از مصرف 90 کیلوگرم در هکتار نیتروژن حاصل شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.