مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

62

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

اثر پرایمینگ و اندازه بذر و تیمار با عصاره علف هرز تاج خروس بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های گیاه دارویی رازیانه

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 زمایش جهت بررسی تاثیر پرایمینگ و اندازه بذر و خسارت ترکیبات آللوپاتیک علف هرز عمده منطقه یعنی تاج خروس بر روی جوانه زنی و رشد رازیانه در شرایط آزمایشگاهی انجام پذیرفت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که پرایمینگ تاثیر مهمی را در کاهش تاثیر ترکیبات آللوپاتیک داشت. در این آزمایش درصد جوانه زنی و ضریب سرعت جوانه زنی بذور رازیانه و سطح برگ از صفات حساس به ترکیبات آللوپاتیک بودند ولی با اعمال پرایمینگ از شدت تاثیر ترکیبات آللوپاتیک به شدت کاسته شد. پرایمینگ 20 ساعت با وجود اینکه در سطح شاهد تاثیر چندانی بر روی صفات مورد بررسی ندارد, ولی در شرایط وجود ترکیبات آللوپاتیک (مخصوصا عصاره اندام هوایی تاج خروس با قدرت کاهشی بیشتر) همواره تاثیر مثبتی بر روی مقاومت در برابر ترکیبات آللوپاتیک داشته است. همچنین نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که احتمالا عصاره ریشه تاج خروس تنها باعث کاهش رشد طولی ریشه ها می گردد و روی تجمع ماده خشک تاثیری ندارد. همچنین هرچند اندازه بذر در جوانه زنی بذور تحت شرایط شاهد تاثیری نداشت, ولی در صورت تداخل باترکیبات آللوپاتیک تاثیر کمتری نسبت به بذور ریز از این ترکیبات پذیرفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.