مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

75

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

اثر ضد قارچی عصاره آبی چویل و آویشن شیرازی بر قارچ عامل پژمردگی گوجه فرنگی، Fusarium oxysporum، در شرایط آزمایشگاهی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 قارچ های بیماری زای گیاهی از مهم ترین عوامل بیماری زا در گیاهان محسوب می شوند که خسارت فراوانی به محصولات کشاورزی وارد می کنند. با عنایت به خطرات زیست محیطی, آلودگی های شیمیایی, بروز و ظهور گونه های مقاوم و غیره که ناشی از مصرف بی رویه سموم شیمیایی است, استفاده از روش های غیرشیمیایی و طبیعی جهت کنترل عوامل بیماری زا, ضروری به نظر می رسد و لذا این تحقیق با هدف جایگزینی سموم شیمیایی با عصاره های گیاهی انجام شد. در یک بررسی آزمایشگاهی, اثرات ضدقارچی دو عصاره گیاهی چویل, Ferulago angulata, و آویشن شیرازی, Zataria multiflora, بر قارچ Fusarium oxysporum مورد مطالعه قرار گرفت. غلظت های 0.4, 0.8 و 1.2 درصد از عصاره های مذکور در محیط کشت PDA تهیه گردید و مقدار صفر به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. تاثیر عصاره آبی اندام های هوایی خشک شده به تفکیک در جلوگیری از رشد میسیلیوم قارچ در محیط غذایی PDA در داخل تشتک پتری مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور, قرص هایی به قطر 6 میلی متر از پرگنه 7 روزه قارچ Fusarium oxysporum در مرکز تشتک حاوی محیط کشت PDA همراه با عصاره گیاهی قرار داده شد. نتایج نشان داد که عصاره های به کار برده شده بر رشد این قارچ اثر بازدارندگی دارند که تاثیر عصاره برگی آویشن با غلظت 1.2 و عصاره گل چویل با غلظت 0.8 درصد بیشتر از سایر غلظت ها بود. نکته مورد توجه در این آزمایش, اثر ضد باکتریایی عصاره بخش های مختلف چویل بود که در نمونه های عبور داده نشده از صافی ضدباکتریایی مشاهده گردید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی


    مرکز اطلاعات علمی SID
    مرکز اطلاعات علمی SID
    مرکز اطلاعات علمی SID
    فایل موجود نیست.