مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

145

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی محیط کشت مناسب جهت ریشه زایی و کالوس زایی در محیط درون شیشه گیاه دارویی پروانش .Catharanthus roseus L

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 گیاه پروانش Catharanthus roseus L. یکی از مهم ترین گیاهان دارویی و زینتی در جهان می باشد که به جهت تولید تعداد زیادی از متابولیت های ثانویه ارزشمند مورد توجه می باشد. این گیاه حاوی آلکالوئید های مختلفی شامل وینبلاستین و وینکریستین می باشد که در درمان تومورهای سرطانی مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین آلکالوئید هایی نظیر آجمالیسین, کاتارانتین (Catharanthine) و ویندولین (Vindoline) که دارای خواص دارویی و طبی می باشند. تلاش های مهندسی زیستی جهت سنتز این آلکالوئیدهای ایندولی در کشت های بافت گیاهی C.roseus پاسخ های متغیری را به دنبال داشته است. در این مطالعه, قطعات برگی و دمبرگی جهت ارزیابی میزان تولید ریشه و کالوس مورد استفاده قرار گرفت. کشت کالوس از قطعات برگی جوان که به اندازه 1 سانتیمترمربع برش داده شده بودند انتخاب ودر محیط کشت MS با %0.62 آگار, %3 ساکارز و سه محتوای هورمونی متفاوت شامل محیط کشت A با NAA 0.1 mg/l و Kin 0.1 mg/l, محیط کشت B با 2,4- D 1 mg/l و  Kin 1 mg/lو محیط کشت C با NAA 1 mg/l و Kin 1 mg/l در 25 درجه سانتیگراد و در تاریکی انجام شد. گیاهان پس از 2 هفته از آغاز کشت شروع به کالوس زایی کرده که در محیط کشت A میزان تولید کالوس 50 درصد, 100 درصد در محیط کشت B و 90 درصد در محیط کشت C تخمین زده شد. کالوس های تولیدشده به رنگ زرد بوده که با گذشت زمان به رنگ قهوه ای و متراکم در آمدند. در این مطالعه مشاهده شد که با گذشت یک هفته از آغاز کالوس زایی, کالوس های موجود شروع به ریشه زایی نمودند. نمونه های دمبرگی نیز در محیط کشتMS   حاوی %0.62 آگار و %3 ساکارز و با مقادیر هورمونی موجود در محیط کشت A قرار داده شدند. مشاهده شد که تولید کالوس در این نوع نمونه ها بسیار کند بوده و 36 روز پس از کشت آغاز به کالوس زایی نمودند و مقدار کالوس به دست آمده در این نمونه ها اندک بود (%20). با توجه به نتایج حاصل بهترین محیط کشت جهت تولید کالوس و ریشه از میان سه محیط سنجش شده در این آزمایش, محیط Bو استفاده از قطعات برگی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.