مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

192

دانلود:

138

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ارتباط شدت استرس با کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز بیمارستان های شهرستان ساری در سال 1387

صفحات

 صفحه شروع 155 | صفحه پایان 160

چکیده

 زمینه و هدف: بیماران همودیالیزی برای ادامه زندگی تحت دیالیز قرار می گیرند و این امر محدودیت های خاصی را بر بیماران تحمیل می کند که باعث اختلال در کیفیت زندگی آنان می گردد. همچنین استرس های ناشی از همودیالیز سبب می شود تا از کیفیت زندگی پایینی برخوردار باشند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط شدت استرس و کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی بر روی 100 بیمار تحت همودیالیز در دو مرکز دیالیز شهرستان ساری در سال 1387 انجام شد. همگی بیماران در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند و داده ها به وسیله پرسشنامه سه قسمتی (خصوصیات فردی, کیفیت زندگی و شدت استرس) جمع آوری گردید. در این مطالعه ابتدا کیفیت زندگی و سپس شدت استرس بیماران تحت همودیالیز بررسی شد و برای تلخیص داده ها از آمار توصیفی در نرم افزار SPSS 11.5 استفاده شد.یافته ها: در این مطالعه, 53 نفر مرد و 47 نفر زن بودند. همچنین 42 درصد بیمارانی که کیفیت زندگی آنان تا حدی مطلوب بود, از شدت استرس متوسطی برخوردار بودند. نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که با افزایش شدت استرس, کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز کاهش می یابد.نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که با افزایش شدت استرس, کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز کاهش می یابد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.