مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
سال:1397 | دوره:25 | شماره:6
صفحه شروع:763 | صفحه پایان:771

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

117

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی وضعیت شاخص های فیزیکو شیمیایی و باکتریایی آب استخرهای شنای شهر زنجان

صفحات

 صفحه شروع 763 | صفحه پایان 771

چکیده

 مقدمه و هدف: با توجه به گستردگی استفاده از استخرها و لزوم حفظ سلامت شناگران و کنترل مسائل بهداشتی, مدیریت و پایش چنین محل هایی جهت انطباق با استانداردهای تعین شده از طرف مراجع ذیصلاح لازم و ضروری می باشد. هدف از این مطالعه بررسی شاخص های فیزیکوشیمیایی و باکتریایی آب استخرهای شنای شهر زنجان در سال 95 می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و از تمام استخرهای فعال در دو فصل تابستان و پاییز نمونه برداری انجام شد. پارامترهای فیزیکو شیمیایی از قبیل دمای هوا و آب, کدورت, میزان کلر آزاد باقیمانده, هدایت الکتریکی, پتانسیل اکسیداسیون و احیاء (ORP) و باکتریایی شامل کل کلیفرمها وکلیفرمهای مدفوعی, شمارش بشقابی هتروتروف ها, استرپتوکوک های مدفوعی, استافیلوکوک آروئوس و سودموناس آئروژینوزا مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: در میان پارامترهای میکروبی سودموناس آئروژینوزا و کلیفرمهای مدفوعی, شمارش بشقابی هتروتروفها به ترتیب با 64%, 9/26% و12% و برای در سطح نامطلوبی نسبت به استاندارد قرار داشتند. و این شاخص برای پارامترهای کدورت, دمای آب, هوا, pHوکلر باقیمانده آزاد به ترتیب 98%, 94%, 9/88%, 6/79%, 7/41% بدست آمد. نتیجه گیری: پارامترهای فیزیکو شیمیایی و باکتریایی مطابقت ضعیفی با استاندارد ملی داشته, آموزش متصدیان و مدیران استخرهای شنا در راستای بهره برداری اصولی از استخرها, اجرای دوره های باز آموزی برای بازرسین بهداشتی, کنترل پارامترهای روتین بهره برداری و مداخله گر از قبیل کدورت و دما و بعنوان عوامل تاثیرگذار بر فرایند گندزدایی و استفاده از دستگاههای سنجش دیجیتالی به روز و با خطای کمتر تاثیر مهمی بر کیفیت آب استخرها دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.