Start: 2/2/2023 11:49:56 AMEnd: 2/2/2023 11:49:57 AM >> 193

مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

149

دانلود:

50

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مطالعات ژئوالکتریک جهت بررسی وضعیت آبهای زیر زمینی به منظور ارائه الگوی زهکشی محدوده آنومالی شماره 3 معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 یکی از مشکلات عملیات استخراجی در بسیاری از معادن در حال بهره برداری, مشکل زهکشی آبهای موجود در معدن می باشد که مانع عملکرد مناسب تجهیزات استخراج و کاهش راندمان تولید می شود. از طرف دیگر, طراحی الگوهای حفاری و آتشباری در محیطهای آبدار مشکلات خاص خود را دارد که شناخت رژیم هیدروژئولوژیکی منطقه, راهنمای مناسبی جهت ارائه راهکارهای بهینه در این زمینه می باشد. مشکلات موجود در معدن سنگ آهن گل گهر نیز مهندسین معدن را به شناسایی مناطق آبدار و یافتن راه حلی برای زهکشی آن وادار کرده است. از آنجا که حضور آب از عمده مشکلات استخراج آنومالی شماره 1 معدن سنگ آهن گل گهر می باشد انتظار می رود در حین استخراج آنومالی شماره 3 این معدن نیز تاثیر منفی آبهای زیرزمینی بر فعالیتهای معدنی وجود داشته باشد که لازم است قبل از آغاز عملیات استخراجی در این محدوده, با شناخت وضعیت آبهای زیرزمینی منطقه, راهکارهای بهینه جهت ارائه طرح زهکشی این محدوده بررسی شود.مطالعات ژئوالکتریک جهت بررسی وضعیت آبهای زیرزمینی به منظور ارائه الگوی زهکشی محدوده آنومالی شماره 3 معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان انجام گرفت. روباره آبرفتی و توپوگرافی هموار زمین در آنومالی شماره 3 معدن سنگ آهن گل گهر, امکان بکارگیری روش ژئوالکتریک را حتی در فراتر از محدوده این آنومالی, فراهم آورد.با تفسیر یک بعدی داده های سونداژزنی ژئوالکتریک برداشت شده در یک شبکه منظم با ابعاد 500 متری با استفاده از آرایش شلومبرژر با طول خط جریان حداکثر AB=1400 m در 25 نقطه مختلف در کل محدوده آنومالی شماره 3, عمق سطح آبهای زیرزمینی در منطقه, بین 60-40 متر با ضخامت حدود 35-20 متر برآورد شده است. مقاومت ویژه لایه آبدار نیز حدود 15-23 Wm برآورد شده است که نشانه وجود املاح فراوان در آب و یا وجود رس به همراه لایه آبدار می باشد. نتایج حاصل از تفسیر مقاطع دوب عدی بدست آمده نیز مبنی بر تائید این نتایج میباشد.با استفاده از نتایج بدست آمده از مطالعات ژئوالکتریک و به منظور کنترل سطح آبهای زیرزمینی در منطقه, شبکه پراکنده چاه های پیزومتری در محدوده مورد مطالعه پیشنهاد گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی